Inscripcions

Reserva directa 

Inscripcions a partir del 2 d'abril.

Sense sorteig de places. Reserva directa.

1. Registre responsable inscripció

Els usuaris i usuàries no regitrats s’han de registrar a xanascat.gencat.cat/PortalPreinscripcions abans d’iniciar les inscripcions.

Amb el registre, es rep un correu electrònic que permet establir la contrasenya personal. Amb aquesta contrasenya i l’usuari (NIF/NIE) es poden consultar, modificar o anul·lar les dades d’inscripció en qualsevol moment durant el termini d’inscripció.

Si la persona usuària ja es troba registrada, només ha d’introduir el seu NIF/NIE/passaport i la contrasenya.

En el procés de registre es demanen les dades següents de la persona responsable de la inscripció:

 • Número de NIF/NIE/passaport
 • Nom i cognoms
 • Nom sentit (*)
 • Data de naixement
 • Adreça de correu electrònic
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça completa

(*) Aquest camp s’ha d’emplenar en el cas que la persona transsexual, transgènere o intersexual s’identifiqui amb el nom sentit, d’acord amb la targeta sanitària expedida pel CatSalut.

2. Inscriure les persones participants

Un cop registrada, la persona responsable pot inscriure els infants i/o els i les joves participants al programa «L’estiu és teu». Cal informar de les dades següents de cadascun dels infants i dels i les joves que inscriu:

Dades de la persona participant:

 • Nom i cognoms de la persona participant.
 • Nom sentit (*)
 • Data de naixement de la persona participant.
 • NIF/NIE de la persona participant (obligatori per majors de 14 anys).
 • Gènere.
 • El torn d’estada que es sol•licita.
 • En el cas d'estades de música, caldrà també seleccionar l'instrument amb l’especialitat. Veure més informació >
 • En el cas de discapacitat o dependència reconeguda (≥33% o Grau I) caldrà també indicar-ne el tipus.

Amb l’enviament de la inscripció, s’autoritza l’Agència Catalana de la Joventut a comprovar la veracitat de les dades declarades en relació amb la dependència i la discapacitat davant els organismes administratius competents.

Dades de la persona responsable del o la menor:

 • Nom, cognoms de la persona física o jurídica legalment responsable del o la menor.
 • Nom sentit (*)
 • NIF/NIE/CIF.
 • Data de naixement.
 • Adreça de correu electrònic (s’enviarà la documentació de la reserva a l’adreça indicada).
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil).
 • Adreça completa.

 

(*) Aquest camp s’ha d’emplenar en el cas que la persona transsexual, transgènere o intersexual s’identifiqui amb el nom sentit, d’acord amb la targeta sanitària expedida pel CatSalut.

3. Grups d’edat

Cal tenir present que les estades es distribueixen en tres grups d’edat:

 • Estades d’infants amb edat de 5 a 7 anys.
 • Estades d’infants amb edat de 8 a 12 anys.
 • Estades de joves amb edat de 13 a 16 anys.

Les opcions d’estades disponibles s’adapten al grup d’edat escollit i segons les places disponibles.

Per a cada responsable de la inscripció, el sistema permet inscriure un màxim de 10 persones participants de cadascun dels grups d’edat. Per això, és necessari disposar de totes les dades completes de cadascun dels infants i dels i les joves que es vulguin inscriure i dels seus corresponents responsables legals.

És imprescindible disposar de l’autorització dels responsables legals dels infants i dels i les joves per introduir les dades personals al sistema. Podeu trobar un model d’autorització a xanascat.gencat.cat.

4. Reduccions disponibles

En cas d’accés a reduccions disponibles:

 

Suport a famílies nombroses, monoparentals i acollidores

10% de reducció del preu de l'estada.

Família nombrosa o monoparental: caldrà informar del número del títol i DNI de la persona titular.

Família acollidora: caldrà indicar el DNI de la persona titular, noms i cognoms del pare, mare o acollidor o acollidora i el codi postal.

Si no s’indica i introdueix la informació necessària durant la inscripció, no s’aplicarà la reducció en el moment de generar la reserva.

Les reduccions per família nombrosa, monoparentals, acollidora i Carnet Jove no són acumulables.

 

Carnet Jove

5% de reducció del preu de l'estada.

Titulars Carnet Jove: caldrà informar del DNI de la persona titular.

Si no s’indica i introdueix la informació necessària durant la inscripció, no s’aplicarà la reducció en el moment de generar la reserva.

Les reduccions per família nombrosa, monoparentals, acollidora i Carnet Jove no són acumulables.

5. Descàrrega de la informació i reserva

En un termini màxim de 24 hores hàbils des de l’adjudicació de la plaça, la persona responsable de la inscripció tindrà disponible la documentació necessària per formalitzar la inscripció mitjançant reserva (full de reserva, pagaments, fitxa d’autorització i altres documents d’interès) a xanascat.cat/PortalPreinscripcions

6. Fitxa de salut

L’Estiu és teu és una activitat de lleure educatiu en format colònies.  La normativa vigent (Decret 267/2016) demana que els pares, mares, tutors o tutores entreguin a les persones responsables de l'activitat:

 • Autorització de participació
 • Fitxa de salut de les persones participants

En el cas de l'Estiu és teu aquesta fitxa de salut té un format electrònic i l'enllaç es rep amb la documentació de la reserva.

Podeu trobar informació referent a la fitxa de salut en aquest enllaç.