Model consentiment per dades de terceres persones

En cas de facilitar dades de terceres persones en els formularis electrònics d'inscripció, la persona usuària ha de declarar responsablement que disposa del consentiment exprés de les persones titulars d'aquelles dades.

L'Agència Catalana de la Joventut pot sol·licitar la presentació d'aquest consentiment exprés, és a dir, escrit, en qualsevol moment. 

Seguidament s'anota un model de consentiment exprés.


Model de declaració responsable sobre consentiment exprés del tractament de dades personals

 

Declaració Responsable Sobre Consentiment Exprés del Tractament de Dades Personals

 

<<nom>><<cognoms>>, amb DNI <<DNI>> i adreça <<adreça postal>>, qui actua en nom propi

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

 

Que autoritzo expressament a <<nom>> <<cognoms>>, amb DNI <<DNI>> a inscriure les persones que es relacionen a continuació en el programa de l’Agència Catalana de la Joventut <<nom del programa>>, en qualitat de representant legal.

 

1. NOM I COGNOMS DE LA PERSONA A INSCRIURE

(TOTES LES DADES).

2. NOM I COGNOMS DE LA PERSONA A INSCRIURE

(TOTES LES DADES).

3. NOM I COGNOMS DE LA PERSONA A INSCRIURE

(TOTES LES DADES).

4. .....