Condicions generals

L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, adscrita al Departament de Drets Socials, creada mitjançant la Llei 6/2006, de 26 de maig, i que té per objecte prestar serveis a la joventut.

Entre les seves funcions hi ha la gestió, l’explotació i el manteniment de la Xarxa jove d’albergs de Catalunya (Xanascat), integrada per 40 albergs, 20 dels quals són gestionats directament per l’Agència.
La Xanascat està adherida a la Federació Internacional d’albergs de Joventut (HI), formada per més de 4.000 albergs en més de 80 països de tot el món.

Per gaudir d’aquestes instal·lacions, cal acreditar-se com a membre de HI amb el carnet d’alberguista en qualsevol de les modalitats: individual, familiar o de grup. En cas que es vulgui utilitzar ocasionalment els albergs i no es disposi de carnet d’alberguista, s’aplicarà un suplement específic per persona i nit per tal que la persona usuària pugui gaudir de l’experiència i, cas de considerar-la satisfactòria es faci membre de l’associació comprant el corresponent carnet.

Als albergs de la Xanascat s’admeten carnets emesos per qualsevol estat membre de HI.

A Catalunya, el carnet d’alberguista es pot obtenir en línia des de la pàgina web de la Xanascat i presencialment a tots els albergs propis, i en alguns serveis d’informació juvenil.

 

1. Condicions d’estada

Les reserves no poden excedir de 5 pernoctacions, tot i que la direcció de l’alberg pot autoritzar que s’hi allargui l’estada segons l’ocupació de l’alberg.

En cas d’utilitzar els albergs sense pernoctar-hi, s’aplicarà la tarifa d’utilització diürna d’exteriors vigent.

La distribució de les places reservades correspon a la direcció de cada instal·lació.

La Xanascat ofereix la possibilitat de reservar llits en dormitoris compartits amb altres alberguistes o habitacions d’ús privat. Aquesta darrera opció pot comportar que s’apliqui un suplement.

Condicions especials de reserves per a ponts i períodes de vacances escolars o assenyalats per la Xanascat com d’especial atenció:

 • Aquestes reserves poden estar subjectes a terminis d’antelació i durada i condicions de confirmació especifiques. Aquesta circumstància es comunica en fer la reserva o es publica al lloc web de la Xanascat.
 • També poden estar subjectes al pagament d’una bestreta suplementària com a garantia de reserva, no retornable en cap cas per anul·lació total o parcial de nits o persones.

2. Tarifes

Al lloc web Xanascat (xanascat.gencat.cat) es descriuen les tarifes econòmiques actualitzades dels albergs.

Tarifes:
Tarifa A (adult): s’aplica a les persones de 30 anys o més.

Tarifa J (jove): s’aplica a les persones de fins a 29 anys, inclosos.

Tarifa G (grup): s’aplica als grups de 10 persones o més amb carnet de grup. Aquesta tarifa no es pot acumular a cap promoció, llevat que s’hi especifiqui explícitament el contrari.

Impost turístic: d’acord amb la Llei 5/2012, de 20 de març, les estades als albergs de la Xanascat estan subjectes a l’impost turístic.

El full de reserva inclou les dades d’afectació de l’impost, i aplica les possibles exempcions en cada cas.

3. Descomptes i promocions

La Xanascat ofereix diversos descomptes i promocions que estan detallats al lloc web Xanascat.

Per gaudir dels descomptes i promocions és obligatori disposar del carnet d’alberguista, o bé ser membre de la Federació d’entitats excursionistes de Catalunya, formar part de famílies nombroses o monoparentals beneficiàries del títol que atorga el DTSF, ser titular del Carnet Jove o ser beneficiari de qualsevol altre descompte o promoció, si així s’especifica. En tots els casos cal acreditar el títol corresponent.

Els descomptes i promocions que ofereix l’ACJ no són acumulables a no ser que s’especifiqui altrament a la mateixa promoció i s’apliquen únicament als serveis de pernoctació i àpats, però mai als suplements. Per utilitzar-los cal presentar el títol que hi dóna dret en arribar a l’alberg.

Descomptes destacats:

 •  Les entitats infantils i juvenils censades per la Direcció General de Joventut gaudeixen del 15% de descompte sobre la tarifa G en els serveis que utilitzen.
   
 •  Els infants de fins a 3 anys tenen un descompte del 100% sobre el servei de pernoctació i un 50% en els àpats sobre la tarifa J.
   
 • Els infants de 4 a 6 anys tenen un descompte del 50% en els serveis de pernoctació i els àpats sobre la tarifa J.
   
 • Els infants de 7 a 13 anys tenen un descompte del 25% en els serveis de pernoctació i els àpats sobre la tarifa J.
   
 • Els descomptes per a infants de fins a 3 anys, de 4 a 6 anys i de 7 a 13 anys són promocions i, per tant, no són acumulables a cap altre descompte o promoció, llevat que s’hi especifiqui explícitament el contrari.
   
 • Es pot aplicar la tarifa G a totes les reserves de 15 persones o més fetes conjuntament que generin una sola factura. No s’aplica a cap membre de la reserva una tarifa o promoció diferent, excepte en el cas que hi hagi nens menors de 13 anys. Aquests poden gaudir de la seva promoció sempre que estiguin fora del mínim exigit de 15 persones considerades per gaudir de la promoció. Cada persona ha de disposar del carnet d’alberguista individual o familiar, segons correspongui.
   
 • Les places en promoció són limitades. L’ACJ es reserva el dret de modificar o suprimir qualsevol promoció o descompte, en qualsevol aspecte relacionat amb el seu contingut, sense avís previ.

4. Reserves

Es poden fer reserves als albergs de la Xanascat: mitjançant la central de reserves Xanascat, per telèfon (+ 34) 93 483 83 63; per correu electrònic, reserves.xanascat@gencat.cat; per internet, al lloc web de Xanascat, xanascat.gencat.cat; o directament als albergs.

Pagament de bestretes:

Per formalitzar una reserva s’ha de fer efectiu el pagament de la bestreta corresponent.

L’ACJ facilita a l’usuari la documentació necessària per fer el pagament de la bestreta mitjançant el codi de barres corresponent a la reserva. El pagament es fa efectiu a través dels serveis de Caixabank (entitat col·laboradora): ServiCaixa, Línia Oberta, targeta de crèdit de qualsevol entitat o de forma presencial a les oficines d’aquesta entitat bancària.

En el cas de les reserves fetes per internet, el pagament de la bestreta s’ha de fer mitjançant targeta de crèdit o de dèbit en el moment de fer la reserva.

S’accepten totes les targetes de Caixabank Visa, MasterCard, JCB, 6000 i Visa-Mòbil. No s’accepten targetes Visa Electron d’altres entitats financeres.

L’ACJ es reserva el dret de modificar o ampliar els terminis de pagament en nombre o data, i, fins i tot, de demanar el pagament del 100% dels serveis contractats per avançat.

Confirmació de les reserves:

La central de reserves atorga a cada usuari un número o clau de confirmació de la reserva, que garanteix a l’usuari la plaça o places corresponents a cada alberg. Aquest número apareix en el justificant de reserva.

La reserva queda confirmada un cop fet el pagament de la bestreta, dins el termini indicat. En cas contrari, l’ACJ es reserva el dret d’anul·lar la reserva sense avís previ ni dret a reclamació.

La resta de l’import de l’estada, excepte en el cas de pagaments del 100% per avançat, s’ha d’abonar a l’arribada a l’alberg, en efectiu, mitjançant xec bancari conformat, amb targeta de crèdit o per transferència bancària abans del dia de sortida.
 

5. Anul·lacions

L’usuari pot rescindir, en tot moment, la totalitat dels serveis contractats i té dret a la devolució dels imports abonats, però ha d’indemnitzar l’ACJ en concepte de despeses generades pels conceptes de gestió (reserva informàtica, tramesa de documentació i tramitació bancària) i anul·lació (despeses ocasionades per l’anul·lació de places, i la contractació i compra de subministraments necessaris per garantir la qualitat del servei), amb la part que correspongui de l’import de la reserva i sempre amb un mínim de 10 euros, segons el barem següent:

Individuals i famílies

Període d’anul·lació
(previ a l’arribada)

Import de la despesa

Abans de 30 dies

            10 €

Entre 29 i 15 dies

            30%

Entre 14 i 3 dies

             50%

Fins a 2 dies

            100%

 

Grups

Període d’anul·lació
(previ a l’arribada)

Import de la despesa

Abans de 60 dies

           10 €

Entre 60 i 30 dies

            25%

Entre 29 i 15 dies

            50%

Entre 14 i 3 dies

            75%

Fins a 2 dies

           100%

 

Els terminis temporals que descriuen aquests quadres compten a partir de les 00.00 hores del dia de la comunicació de l’anul·lació de serveis (total o parcial) i fins a les 00.00 hores del dia d’arribada.

En les anul·lacions de reserves fetes durant les 24 hores prèvies a les 00.00 hores del dia de l’arribada, a més, cal que s’aboni el preu dels àpats reservats per al primer dia de l’estada.

En tots els casos cal tenir en compte que qualsevol despesa extra fruit d’anul·lacions d’activitats s’afegeix a les despeses d’anul·lació que s’han descrit.

Anul·lacions parcials
Les anul·lacions de places o nits d’una reserva tenen unes despeses de cancel·lació equivalents a les de la totalitat de la reserva quant a terminis i s’apliquen proporcionalment a les persones o nits anul·lades.

Les reserves individuals i de famílies que no es presentin el dia d’arribada sense avís previ han d’indemnitzar l’Agència Catalana de la Joventut amb l’equivalent al 100% de l’estada de la primera nit i el 50% de la resta de nits per cadascuna de les places o serveis anul·lats.

En el cas dels grups, qualsevol anul·lació de les places confirmades mitjançant el pagament de la bestreta fins al 10% del total de persones inicials de la reserva no es té en compte, sempre que es notifiqui directament a l’alberg o a la Central de Reserves abans de l’arribada. Si l’anul·lació supera el percentatge del 10%, les despeses s’apliquen només a les places que el superin, segons el barem anterior.

En cas que l’anul·lació no es notifiqui, cal abonar el 100% de l’import total de la primera nit i s’apliquen unes despeses d’anul·lació sobre el total de l’import de les pernoctacions de la  resta de l’estada per cadascuna de les places no ocupades.

Les anul·lacions de reserves s’han de fer forçosament per escrit i han de ser confirmades per ambdues parts.

En totes les reserves que ocasionen unes despeses de gestió i anul·lació per reducció de places i finalment s’acaben cancel·lant, s’haurà d’indemnitzar l’ACJ amb les despeses corresponents a les anul·lacions parcial i total de la reserva.

L’ACJ pot modificar l’allotjament o l’activitat contractats amb l’usuari fins a 24 hores abans del dia d’arribada mitjançant comunicació prèvia. En aquests casos, l’usuari ha de contestar la notificació en el termini de tres dies a partir de la recepció de la comunicació, que ha d’optar per una de les alternatives següents: a) resoldre el contracte sense indemnització per a cap de les dues parts; b) fer una activitat o acceptar un allotjament d’igual categoria.

L’ACJ no es fa responsable de les cancel·lacions de reserves en albergs produïdes per causes de força major (imprevisibles o inevitables).

6. Programes específics

Les característiques d’alguns dels programes de la Xanascat (L’Estiu és teu, Vacances en família, entre d’altres) fan que aquests es regeixin per les seves condicions generals particulars de contractació i reserva.

7. Drets i deures de l’usuari

La utilització dels albergs suposa l’acceptació, per part de l’usuari, d’aquestes condicions generals i del Reglament intern de cada alberg, mitjançant el qual es regulen els horaris dels àpats, la neteja d’espais propis i el silenci nocturn, entre altres aspectes orientats a afavorir la convivència i la qualitat del servei.

Els responsables dels grups tenen tota la responsabilitat econòmica i jurídica dels grups, i també pel que fa a la conducta dels seus components.

Els danys causats a la instal·lació durant l’estada són avaluats per la persona responsable de l’alberg i, si escau, poden generar compensació econòmica, que s’ha d’abonar a l’acte. Si són detectats amb posterioritat, s’emet una factura que els especifiqui i s’envia a l’usuari.

L’ACJ ha inspeccionat cadascun dels albergs que formen la Xanascat. La informació i les descripcions contingudes en els diferents canals informatius dels albergs s’ofereixen de bona fe. Tanmateix, l’ACJ no es responsabilitza de l’exhaustivitat, exactitud, fiabilitat, vigència i absència d’errors en les descripcions i la informació esmentades.

En el cas que es vulgui formular alguna queixa, els albergs disposen de fulls de reclamació oficials.
 

Els grups amb almenys 6 menors d’edat que no tenen caràcter familiar i que tenen una finalitat educativa, cultural, formativa o social han de complir amb el que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

S’informa que, per tal de complir l’Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, tota persona major d’edat, en el moment d’arribar a l’alberg ha de facilitar el DNI o un altre document d’identificació vàlid per tal de poder comunicar les dades personals del Llibre de registre de persones viatgeres a la Direcció General de Policia. El document es retorna al mateix moment. En cas de grups o famílies amb menors d’edat, la persona responsable ha de signar el full de declaracions responsables que acompanya la reserva per la qual declara responsablement que disposa de les autoritzacions necessàries.

8. Al·lèrgies o intoleràncies alimentàries

L’ACJ disposa d’un protocol d’al·lèrgies o intoleràncies amb l’objectiu de garantir el servei d’àpats correcte durant l’estada a l’alberg i que s’informa en el moment d’efectuar la reserva.

Per al correcte compliment del protocol, cal que en el termini mínim de 15 dies abans de l’estada es faci arribar la fitxa d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries degudament emplenada per la persona interessada o la persona que en tingui la guarda i custòdia si es tracta d’un menor d’edat.

En cas de no trametre la informació requerida, l’ACJ es reserva el dret de servir els àpats durant l’estada si no es pot garantir la salut de la persona que expressi tenir una al·lèrgia o intolerància alimentària, i s’exonera de responsabilitat en cas de manifestar-se reacció al·lèrgica o intolerància coneguda per la persona.

9. LOPD

En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que els usuaris proporcionen en fer la reserva s’incorporen al fitxer «Reserves». La finalitat del fitxer és dur a terme les reserves d’allotjament, proveir-ne els serveis i facturar-los.

La unitat responsable del fitxer és l’Agència Catalana de la Joventut i les dades recollides s’emmagatzemen amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment.

Tota persona que faci una reserva té dret a accedir a les dades facilitades, a rectificar-les, a cancel·lar-les i a oposar-se al seu tractament, en les condicions que preveu la legislació vigent. Per exercir aquests drets, la persona interessada ha d’adreçar un escrit a l’ACJ per correu postal (Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a recepció.acjoventut@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital expedit pel CATCert).

 

Amb la confirmació de la reserva i la signatura en arribar a l’alberg, autoritzeu la unitat responsable del fitxer per al tractament de les vostres dades amb les finalitats que s’hi indiquen.