Preguntes freqüents - Fitxa de salut - l'Estiu és teu

 

   L’Estiu és teu és una activitat de lleure educatiu en format colònies i queda regulada pel Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

   Aquesta normativa demana que els pares, mares, tutors o tutores entreguin a les persones responsables de l'activitat:

   • Autorització de participació
   • Fitxa de salut de les persones participants

   En el cas de l'Estiu és teu aquesta fitxa de salut té un format electrònic i l'enllaç es rep amb la documentació de la reserva. Es pot fer l'enviament a partir del 9 d'abril.

   Per què és important?

   • Pel correcte funcionament de l’estada.
   • Per atendre les necessitats de l’infant o jove.
   • Per atendre al·lèrgies, malalties, medicaments, diversitat funcional...
   • Recull les dades de contacte durant l’estada.
   • Serveix per fer els grups d’habitacions i activitat.

   Sí.

   Cal fer-ho amb el suficient temps perquè es puguin gestionar les necesistats de l'infant o jove i la informació que hi consta.

   No completar la fitxa de salut pot significar que es denegui la incorporació al torn.

   A partir del 9 d'abril.

   Recomanem fer la fitxa de salut en el moment que confirmeu la reserva.

   En el cas d'al·lèrgies, diversitat funcional, malalties o qualsevol informació rellevant, és necessari disposar de la informació amb la màxima antelació per garantir una correcta atenció de l'infant o jove.

   Quan us adjudiqueu una plaça de l'Estiu és teu rebreu un correu electrònic amb la documentació de la reserva. En aquest correu trobareu l'enllaç per omplir la fitxa de salut.

   El formulari ofereix dos opcions:

   1. Sol·licitant: pare, mare, tutor o tutora

   La fitxa de salut l'ha de signar el pare, mare, tutor o tutora del jove o infant participant.


   2. Presentador/a: una persona autoritzada en nom del tutor o tutora legal.

   En el cas d'actuar en nom del pare, mare, tutor o tutora.

   En el cas de Presentador/a, caldrà tenir la corresponent autorització i adjuntar-la a la documentació que es demana a la fitxa.

    

   Sí, per omplir la fitxa de salut i enviar-la serà necessària una signatura o certificat digital.

   Podeu trobar informació sobre l'IdCat Mòbil en aquest enllaç.

   El mètode més senzill és utilitzar l'IdCat Mòbil. Només necessitareu el vostre DNI i un telèfon mòbil per poder accedir i signar la fitxa de salut.

   Podeu trobar informació sobre l'IdCat Mòbil en aquest enllaç.

   Un cop us heu identificat amb la vostra signatura o certificat digital, podeu guardar el vostre progrés i estarà disponible dins l'àrea privada del Tramitador. Recordeu posar un nom que us sigui fàcil recordar per identificar el tràmit.

   Les diferents seccions es poden omplir en l'ordre que desitgeu. Tanmateix, tingueu present que existeixen camps i documentaicó obligatòria sense els quals no podreu finalitzar la fitxa.

   Els camps i documentació obligatòria estan indicats al formulari.

   En primer lloc necesistareu una signatura o certificat digital. Podeu trobar informació sobre l'IdCat Mòbil en aquest enllaç.

   Un cop facilitades les dades a la fitxa de salut caldrà que adjunteu els següents documents:

   Document Format Obligatòria
   Fotografia JPG, JPEG Sí, en tots els casos
   Carnet de vacunacions PDF Sí, en tots els casos
   Còpia d'altra assegurança o mútua PDF, JPG, JPEG No, només si s'escau
   Informe d'al·lèrgies PDF Sí, en el cas de marcar alguna al·lèrgia
   Informe discapacitat o dependència PDF Sí, en el cas de marcar discapacitat i/o dependència
   Instruccions medicaments PDF Sí, en el cas de marcar algun medicament

    

   És molt important que la documentació adjunta compleixi els següents criteris pel que fa al nom de l'arxiu:

   Els noms d'arxiu no han de tenir espais, ni caràcters especials ni accents ()|{}´`'"$%&¿¨!¡.

   La "Ñ" i la "Ç" són caràcters no admesos. Proveu, per exemple, d'enviar el document substituint la "Ñ" o la "Ç" per una "N" o "C".

   Els arxius han de tenir el format demanat.

   Per exemple JPG o PDF.

   Pel que fa al format de l'arxiu:

   Un cop facilitades les dades a la fitxa de salut caldrà que adjunteu els següents documents:

   Document Format
   Fotografia JPG, JPEG
   Carnet de vacunacions PDF
   Còpia d'altra assegurança o mútua PDF, JPG, JPEG
   Informe d'al·lèrgies PDF
   Informe discapacitat o dependència PDF
   Instruccions medicaments PDF

   Pel que fa al nom de l'arxiu

   És molt important que la documentació adjunta compleixi els següents criteris pel que fa al nom de l'arxiu:

   Els noms d'arxiu no han de tenir espais, ni caràcters especials ni accents ()|{}´`'"$%&¿¨!¡.

   La "Ñ" i la "Ç" són caràcters no admesos. Proveu, per exemple, d'enviar el document substituint la "Ñ" o la "Ç" per una "N" o "C".

   Exemples:

   Incorrecte Correcte Motiu
   Instruccions medicaments.pdf Instruccions_medicaments.pdf No s'accepten espais.
   Dependència.pdf Dependencia.pdf No s'accepten accents.
   Informe(medicaments).pdf Informe_mediaments.pdf No s'accepten caràcters especials.
   Marçal.jpg Marcal.jpg No s'accepten els caràcters "Ñ" o "Ç"

   1. Comproveu que heu adjuntat tota la documentació obligatòria.

   La fotografia i el carnet de vacunacions són sempre obligatòries.

   Alguna documentació és obligatòria segons la informació que s'hagi facilitat al completar la fitxa.

   Document Obligatòria
   Fotografia Sí, en tots els casos
   Carnet de vacunacions Sí, en tots els casos
   Còpia d'altra assegurança o mútua No, només si s'escau
   Informe d'al·lèrgies Sí, en el cas de marcar alguna al·lèrgia
   Informe discapacitat o dependència Sí, en el cas de marcar discapacitat i/o dependència
   Instruccions medicaments Sí, en el cas de marcar algun medicament

   2. Comproveu que els arxius tenen el format de nom correcte.

   És molt important que la documentació adjunta compleixi els següents criteris pel que fa al nom de l'arxiu:

   Els noms d'arxiu no han de tenir espais, ni caràcters especials ni accents ()|{}´`'"$%&¿¨!¡.

   La "Ñ" i la "Ç" són caràcters no admesos. Proveu, per exemple, d'enviar el document substituint la "Ñ" o la "Ç" per una "N" o "C".

   Exemples:

   Incorrecte Correcte Motiu
   Instruccions medicaments.pdf Instruccions_medicaments.pdf No s'accepten espais.
   Dependència.pdf Dependencia.pdf No s'accepten accents.
   Informe(medicaments).pdf Informe_mediaments.pdf No s'accepten caràcters especials.
   Marçal.jpg Marcal.jpg No s'accepten els caràcters "Ñ" o "Ç"

   3. Comproveu que heu adjuntat l'arxiu en un format acceptat.

   Document Format
   Fotografia JPG, JPEG
   Carnet de vacunacions PDF
   Còpia d'altra assegurança o mútua PDF, JPG, JPEG
   Informe d'al·lèrgies PDF
   Informe discapacitat o dependència PDF
   Instruccions medicaments PDF

   Podeu enviar un correu electrònic a l'alberg on tenen lloc les estades indicant el número de reserva i aquest inclourà la docuemntació a l'expedient.

   Abans d'acabar la fitxa de salut es damanaran les declaracions i autoritzacions.

   Declaracions (obligatòries):

   1. Declarar que s’ha llegit i acceptat la protecció de dades.

   2. Declarar que les dades facilitades son certes.

   3. Declarar que s'accepten les condicions de participació.

   Autoritzacions (obligatòries):

   4. Tractament de les dades personals facilitades.

   5. A assistir a l’activitat sol·licitada d’acord amb les condicions establertes. Aquesta autorització és extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sempre a l’empara de la pertinent direcció facultativa.

   Autoritzacions (optatives):

   6. A que es traslladi el/la seu/seva fill/a en el vehicle privat destinat a l’ús d’emergències, amb les mesures de seguretat pertinents.

   7. A administrar la medicació que s’especifica a la fitxa de salut i/o la medicació que s’indiqui en un document per escrit en el moment de l’inici de les estades.

   8. A administrar analgèsics (ibuprofè o paracetamol), si es considera convenient. En tots els casos s’informarà a les persones tutores.

   9. A fer fotografies/filmacions de les activitats i persones participants durant el desenvolupament de les estades.

   Si ja heu completat la fitxa de salut, cal que feu arribar un correu electrònic a l'alberg on tenen lloc les estades i s'aplicarà el canvi a les autoritzacions que s'indiquin.

   També podeu modificar el sentit de les autoritzacions el dia d'entrada de torn comunicant-ho a la persona responsable de l'equip de monitoratge o a la Direcció de l'alberg.

   Si ja heu completat la fitxa de salut, podeu esmenar i corregir qualsevol dada o informació que hi consta. Cal que feu arribar un correu electrònic a l'alberg on tenen lloc les estades i s'aplicarà el canvi que soliciteu.

   També podeu informar de qualsevol modificació el dia d'entrada de torn comunicant-ho a la persona responsable de l'equip de monitoratge o a la Direcció de l'alberg.

   No és necessari.

   Tanmateix, sí cal que n'informi per correu eletrònic a l'alberg on té lloc el nou torn assignat perquè aquest pugui recuperar la informació de la fitxa de salut.

   En primer lloc revisi que ha completat correctament tots els camps obligatoris. El formulari informa d'aquells camps que no han estat informats correctament.

   Revisi també que ha adjuntat la documentació obligatòria i ha seguit els formats necessaris en el nom i format d'arxiu.

   Per últim, comprovi que la signatura digital utilitzada és correcta i vigent. Si no es troba vigent, renovi-la seguint el procediment que correpsongui.

   Provi consultar la pàgina "Com resoldre errors de tramitació?" de Tràmits Gencat. Ofereix solucions a diferents casuístiques.

   Si tot i seguir aquestes indicacions no li és posisble completar la fitxa de salut, posis en contacte amb nosaltres per correu electrònic a estiuesteu@gencat.cat i faciliti'ns la informació necessària perquè puguem ajudar-lo en la solució de la incidència.