Condicions generals - Colònies d'estiu en família

CONDICIONS GENERALS DEL PROGRAMA COLÒNIES D’ESTIU EN FAMÍLIA 2024

1. El programa «Colònies en Família» és una proposta de l’Agència Catalana de la Joventut del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya que s’adreça a famílies amb menors d’edat amb l’objectiu de potenciar el lleure familiar compartit entès com una pràctica educativa, així com d’afavorir alhora la convivència dels membres de la unitat familiar als albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT).

Tota la informació referent als torns, preus i albergs es troba disponible a xanascat.gencat.cat.

2. Per participar en aquest programa, cal inscriure’s a través del la Central de Reserves Xanascat al correu reserves.xanascat@gencat.cat.

El termini d’inscripció s’inicia el dia 3 de juny de 2024 a partir de les 12 h del migdia. A partir d’aquest moment, els usuaris i usuàries interessats podran trucar a Central de Reserves per consultar les places disponibles i fer-ne la reserva directament.

En el procés de reserva es demanaran les següents dades:

De la persona responsable de la reserva:

 • Nom i cognoms
 • Número de NIF/NIE
 • Data de naixement de la persona responsable
 • Adreça completa
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça de correu electrònic

De les persones participants:

 • Nombre total de membres de la unitat familiar: mare, pare, tutor, tutora, fills o filles
 • Gènere i data de naixement de cadascun dels components de la unitat familiar.
 • En el cas de discapacitat, dependència o diversitat funcional caldrà indicar-ho i indicar-ne el tipus per estudiar adaptacions i reforços a les activitats.

Accés a les reduccions disponibles:

Les reduccions que ofereix l’ACJ no són acumulables i s’apliquen únicament als serveis de pernoctació i àpats.

Reduccions per a menors fins a 13 anys:

 • Infants de fins a 3 anys – reducció del 100% sobre el servei de pernoctació i un 50% en els àpats.
 • Els infants de 4 a 6 anys – reducció del 50% en els serveis de pernoctació i els àpats.
 • Infants de 7 a 13 anys - reducció del 25% en els serveis de pernoctació i els àpats.

Reduccions per a participants a partir de 14 anys:

 • Família nombrosa o monoparental (10% sobre l’allotjament i àpats): caldrà informar del número del títol i DNI de la persona titular.
 • Família acollidora (10% sobre l’allotjament i àpats): caldrà indicar el DNI de la persona titular, noms i cognoms del pare, mare o acollidor o acollidora i el codi postal.
 • Titulars del Carnet Jove (5% sobre l’allotjament i àpats): caldrà informar del DNI de la persona titular.

Les reduccions per edat, família nombrosa, monoparental, acollidora i Carnet Jove no són acumulables. S’aplicarà sempre la més beneficiosa per la persona usuària. Si no s’indica i s’introdueix la informació necessària durant la inscripció, no s’aplicarà la reducció en el moment de generar la reserva.

3. Les places del programa «Colònies d’estiu en Família» són limitades i s’accepten inscripcions fins que s’esgotin les places disponibles.

4. No s'admeten reserves per a més d'una família. Cada família ha de disposar de la seva pròpia reserva.

5. En un termini de 24 hores hàbils des de l’adjudicació de la plaça, la persona responsable de la inscripció tindrà disponible la documentació necessària per formalitzar la inscripció mitjançant reserva (full de reserva, pagaments i altres documents d’interès). Es rebrà al correu electrònic facilitat.

6. La formalització de la inscripció adjudicada es realitzarà mitjançant el pagament de la reserva de l’estada (punt 7) i l’enviament de la documentació obligatòria (punt 23 i 24).

7. El pagament de la reserva s’ha de fer en els dos terminis indicats en el full de reserva.

El corresponent a l’impost sobre estades en establiments turístics (Llei 12/2021, del 18 de maig), està incorporat a l'import total de l'estada d'acord amb la informació facilitada en el moment d ela reserva. Qualsevol diferència detectada s’abonarà directament a l’alberg en efectiu, targeta de crèdit.

Aquells usuaris o usuàries que ho desitgin, també poden fer efectiu el pagament en un sol cop (100 % de l’import de l’estada) durant el primer termini.

Les reduccions per edat, família nombrosa, monoparental, acollidora i Carnet Jove no són acumulables i s’aplicaran sempre a la segona bestreta. En el cas de no poder-se acreditar, caldrà pagar la diferència en la tarifa.

Es considerarà anul·lada qualsevol reserva que no hagi estat formalitzada mitjançant el seu pagament en el termini indicat.

S’aplica als majors de 16 anys l’impost sobre estades en establiments turístics (Llei 12/2021, del 18 de maig), la quantitat del qual és de 0,60 € més IVA per nit excepte a Barcelona, on és de 1,00 € més IVA.

8. L’alliberació de places per anul·lacions o renúncies o ampliació de torns no suposarà en cap cas la reassignació de les places ja adjudicades.

9. El preu de l’estada per persona participant inclou:

Allotjament en règim de pensió completa i la roba de llit:

 • Estades de 7 dies: des del sopar del primer dia en tots els torns fins el dinar del darrer dia.
 • Estades de 4 dies: des del sopar del primer dia fins el dinar del darrer dia.
 • Berenar pels menors d’edat.

En tots els casos, el preu també inclou totes les activitats, assegurança, l’IVA corresponent i el material necessari per dur a terme les activitats.

El preu no inclou, en cap estada:

 • El transport fins l’alberg ni desplaçaments per les activitats.
 • Les tovalloles ni el servei de bugaderia.
 • Les entrades i tiquets pel telecabina de la Tosa d’Alp (La Molina )
 • Les entrades i tiquets per la visita a les Ruïnes d’Empúries i Sant Martí (L’Escala).

10. Cada família que hagi obtingut plaça podrà gaudir d’una habitació privada en qualsevol dels albergs participants, però no es garanteix que totes les famílies disposin de bany a l’habitació. L’assignació d’habitacions amb bany o sense bany es realitza per ordre de reserva dins les opcions disponibles en cada instal·lació.

11. Es busca en tot moment generar un espai de temps de qualitat familiar. Per aquest motiu no és contempla la possibilitat que els infants i joves quedin sols sota la guardià i custòdia del monitoratge del programa. Sempre es demanarà la presència de persones adultes al càrrec dels infants i joves per fer-se càrrec de situacions com fer visites al bany, ajudar en la gestió de conflictes o simplement acompanyar els i les menors participants en un moment donat.

Es busca que es gaudeixi junts de les activitats, fent d'aquesta una experiència en família, no un espai similar a una ludoteca o una llar d'infants en què els pares, mares, tutors o tutores no formeu part activa de l'equació del què passa a l'activitat. Aquest és un espai de vivència compartida.

Les activitats estan preparades per infants a partir de 4 anys. Els infants de 0 a 3 anys poden assistir-hi amb els pares, mares, tutores o tutors, però no participar-hi de manera directa.

12. Es demana la col·laboració de les famílies en petites tasques de neteja de l’habitació i el menjador.

13. Les famílies tenen la total responsabilitat econòmica i jurídica d’elles mateixes, com també pel que fa a la conducta dels seus membres.

14. Si s’escau, els danys causats a la instal·lació durant l’estada seran avaluats per la direcció de l’alberg i s’hauran d’abonar a l'acte. Si són detectats amb posterioritat, s’emetrà una factura i s’enviarà a la persona responsable de la reserva.

16. Aquest programa està exempt de qualsevol altre descompte o promoció existent a la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT).

17. La participació en aquest programa no requereix la utilització del carnet d’alberguista.

18. No es retornarà cap import per anul·lació no justificada i acreditada. S’entén per motius justificats els següents:

 • Prescripció facultativa: per decisió mèdica.
 • Malaltia: per l’afecció d’una malaltia que no permeti la participació a l’estada.
 • Accident: per l’afectació d’un dany o lesió que no permeti la participació a l’estada.
 • Pèrdua del lloc de treball existent: per haver perdut la feina i trobar-se a l’atur el pare, mare, tutor o tutora.

Els imports retornats per anul·lació variaran segons la data d’avís, la data d’entrada, els motius exposats i les obligacions contractuals ja establertes des de l’alberg en la data d’avís. Es descomptarà un mínim de 10 € en concepte de despeses de gestió.

19. No es retornarà cap import per causar baixa durant l’estada. Només es consideraran com a causa de baixa justificada els motius justificats següents un cop documentats i estudiats:

 • Malaltia: per l’afecció d’una malaltia d’un membre de la família participant
 • Accident: per l’afectació d’un dany o lesió d’un membre de la família participant.
 • Prescripció facultativa: per decisió mèdica que afecti un membre de la família participant.

En aquests supòsits es retornarà, sota petició prèvia, l’import corresponent explusivament a l’allotjament des del dia de la baixa fins a la finalització del torn, en cap cas la part els correpsonents a l’activitat i monitoratge.

20. L’organització pot modificar el programa d’activitats per causes de força major, meteorològiques o de seguretat.

21. Els albergs són allotjaments pensats per desenvolupar-hi diferents tipus d’estada que tinguin la convivència com a objectiu principal. Són instal·lacions adequades per al temps de lleure, per compartir espais i petites tasques i conviure amb altres famílies, joves, escoles i entitats, sempre complint l’article 14 del Decret 16/2022, d’1 de febrer, d’instal·lacions juvenils.

22. La participació en aquest programa suposa l’acceptació de les condicions generals i el reglament intern de cada alberg, mitjançant el qual es regulen els horaris dels àpats, la neteja d’espais propis i el silenci nocturn, entre altres aspectes orientats a afavorir la convivència.

23. L’ACJ disposa d’un protocol d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. En cas d’al·lèrgia o intolerància alimentària de la persona participant, cal informar‑ne a l’alberg perquè el nostre servei gratuït de dietistes elabori les derivacions alimentàries que s’escaiguin.

Per tal d’acreditar‑ne la veracitat, cal adjuntar la documentació que es demana i enviar-la a l’alberg, conjuntament amb la resta de documentació de la inscripció amb la suficient antelació, segons el tipus d’al·lèrgia o intolerància, per tal de poder elaborar la dieta adequada i, en tot cas, com a molt tard:

 • En el cas d’al·lèrgies comunes (gluten, fruits secs, lactosa, ou, peix, llegums, marisc i proteïna de llet de vaca): 5 dies abans de l’inici de l’estada.
 • En el cas de les al·lèrgies no comunes: 15 dies abans de l’inici de l’estada.
 • En cas de risc de patir una reacció anafilàctica, cal trametre un pla d’actuació avalat per personal facultatiu amb una antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de l’estada.

Si no es compleixen aquests terminis, es pot denegar la reserva o, si la persona ja és a la instal·lació, es podrà negar el servei d’alimentació.

24. Dietes vegetarianes i veganes:

Els albergs contemplen dietes adaptades a persones vegetarianes i veganes.

Les persones que necessitin l’adaptació dels menús en aquests casos caldrà que contactin amb l’alberg reservat amb un mínim de 5 dies d’antelació a l’estada per tal que puguin preveure-ho i elaborar els menús de la manera més adequada possible.

25. L’Agència Catalana de la Joventut ha inspeccionat cadascun dels albergs que formen la Xarxa Jove d’Albergs Socials de Catalunya. La informació i les descripcions contingudes en els diferents canals informatius de l’ACJ s’ofereixen de bona fe. Tanmateix, l’ACJ no es responsabilitza de l’exhaustivitat, exactitud, fiabilitat, vigència i absència d’errors en les descripcions i la informació esmentades.

26. En cas que l’usuari o usuària vulgui formular alguna queixa, els albergs disposen de fulls de reclamació.

27. L’ACJ es reserva el dret de modificar, anul·lar o ampliar qualsevol aspecte relacionat amb els albergs, les places i els torns del programa, sense que això suposi la reassignació de places.

28. Informació de l’Agència Catalana de la Joventut a la persona participant sobre protecció de dades:

Responsable del tractament: Agència Catalana de la Joventut

Contacte DPD: Pots contactar amb la persona delegada de protecció de dades a l’adreça electrònica dpo.acjoventut@gencat.cat.

Finalitat: Gestió administrativa de les persones participants al programa «Colònies en Família» i enviament d’informació relacionada amb els serveis i activitats de l’ACJ.

Legitimació: Consentiment de la persona interessada, en marcar la casella d’acceptació de la política de protecció de dades.

Cessió a tercers: No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets: Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com, limitar-les, oposar-te al seu tractament o reclamar-ne la portabilitat.

Pots, en qualsevol moment, retirar el teu consentiment per al tractament específic de les teves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

Per exercir aquests drets t’has d’adreçar a la persona delegada de protecció de dades mitjançant l’adreça electrònica dpo.acjoventut@gencat.cat o bé a l’adreça postal de l’ACJ: 08015-Barcelona, carrer Calàbria 147. La sol·licitud haurà de ser per escrit i hauràs d’acreditar la teva identitat adjuntant una fotocòpia del DNI, ja que es tracta d’un dret personalíssim.

Informació addicional: Pots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina web de l’ACJ: http://xanascat.gencat.cat/ca/avis-legal.

Així mateix, podràs acudir a l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) per reclamar l’exercici dels teus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a https://apdcat.gencat.cat).