Preguntes freqüents

Sense sorteig de places. Reserva directa.

A Internet: al Portal d'inscripcions.

Sense sorteig de places. Reserva directa.

Des del dimecres, 23 d'abril a partir de les 12.00 h del migdia. Durant les 24 hores del dia.

Les places del Programa «L’estiu és teu» són limitades i s’accepten inscripcions fins que s’esgotin les places disponibles.

Els usuaris s’han de registrar al lloc web Portal d'inscripcions abans d’iniciar les inscripcions.

Amb el registre es rep un correu electrònic que permet establir la contrasenya personal. Aquesta contrasenya i l'usuari (NIF/NIE) permeten consultar, modificar o anul·lar les dades d’inscripció en qualsevol moment durant el termini d’inscripció. Si l’usuari ja es troba registrat, només cal que introdueixi el seu NIF/NIE i la contrasenya.

 

En el procés de registre es demanen les dades següents de la persona responsable de la inscripció:

 • Número de NIF/NIE/Passaport
 • Nom i cognoms
 • Nom sentit (*)
 • Data de naixement
 • Adreça de correu electrònic
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça completa

(*) Aquest camp s’ha d’emplenar en el cas que la persona transsexual, transgènere o intersexual s’identifiqui amb el nom sentit, d’acord amb la targeta sanitària expedida pel CatSalut.

Un cop registrada, la persona responsable pot inscriure els infants i/o joves participants al programa «L’estiu és teu». Cal informar de les següents dades de cadascun dels infants i joves que s’inscriuen:

Dades de la persona participant:

 • Nom i cognoms de la persona participant
 • Nom sentit (*)
 • Data de naixement de la persona participant
 • NIF/NIE de la persona participant (obligatori per majors de 14 anys)
 • Gènere
 • El torn d’estada que es sol·licita
 • En el cas d'estades de música caldrà també seleccionar l'instrument amb l’especialitat
 • En el cas de discapacitat o dependència reconeguda (≥ 33 % o Grau I) caldrà també indicar-ne el tipus

Amb l’enviament de la inscripció, s’autoritza l’Agència Catalana de la Joventut a comprovar la veracitat de les dades declarades en relació amb la dependència i discapacitat davant els organismes administratius competents.

Dades de la persona responsable del menor:

 • Nom, cognoms de la persona física o jurídica legalment responsable del menor
 • Nom sentit (*)
 • NIF/NIE/CIF
 • Data de naixement
 • Adreça de correu electrònic (s’enviarà la documentació de la reserva a l’adreça indicada)
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça completa

(*) Aquest camp s’ha d’emplenar en el cas que la persona transsexual, transgènere o intersexual s’identifiqui amb el nom sentit, d’acord amb la targeta sanitària expedida pel CatSalut.

 

En cas d’accés a reduccions disponibles:

 • Família nombrosa o monoparental: caldrà informar del número del títol i DNI del titular.
 • Família acollidora: caldrà indicar el DNI del titular, noms i cognoms del pare/mare acollidor/a i el codi postal.
 • Titulars de Carnet Jove: caldrà informar del DNI del titular.

 

Cal tenir present que hi ha estades agrupades en 3 grups d’edat disponibles:

 • Estades d’infants amb edat de 5 a 7 anys
 • Estades d’infants amb edat de 8 a 12 anys
 • Estades de joves amb edat de 13 a 16 anys

Les opcions d’estades disponibles s’adapten al grup d’edat escollit i segons les places disponibles.

Per cada responsable de la inscripció, el sistema permet inscriure un màxim de 10 participants per cadascun dels grups d’edat. Per això, és necessari disposar de totes les dades completes de cadascun dels infants i joves que es vulguin inscriure i dels seus corresponents responsables legals. És imprescindible disposar de l’autorització dels responsables legals dels infants i joves per introduir les dades personals al sistema. Podeu trobar un model d’autorització a l’avís legal de l’ACJ: xanascat.gencat.cat/ca/avis-legal.

, es pot fer més d'una inscripció per infant o jove per dates i torns diferents.

La detecció d'inscripcions duplicades en un mateix torn i/o data suposarà l’anul·lació de totes dues inscripcions.

Per cada responsable de la inscripció, el sistema permet inscriure un màxim de 10 participants per cadascun dels grups d’edat. Per això, és necessari disposar de totes les dades completes de cadascun dels infants i joves que es vulguin inscriure i dels seus corresponents responsables legals. És imprescindible disposar de l’autorització dels responsables legals dels infants i joves per introduir les dades personals al sistema. Podeu trobar un model d’autorització a l’avís legal de l’ACJ: xanascat.gencat.cat/ca/avis-legal.

Hi ha tres grups d’edat per fer les inscripcions: de 5 a 7 anys, de 8 a 12 anys i de 13 a 16 anys. Les opcions disponibles s’adaptaran al grup d’edat escollit.

Els torns estan dividits en 3 franges d’edat: de 5 a 7 anys, de 8 a 12 anys i de 13 a 16 anys. En el moment de fer la inscripció, es demanarà l’any de naixement dels participants.

En el cas d’edats entre torns, els infants podran anar al grup que vulguin. En el moment de fer la inscripció caldrà seleccionar un grup d’edat (per exemple, 5-7 anys o 8-12 anys).

És a dir:

Un participant de 4 anys que faci els 5 aquest any, podrà inscriure’s a les estades de 5 a 7 anys.

Un participant de 7 anys que faci els 8 aquest any, podrà escollir entre inscriure’s a les estades de 5 a 7 anys o a les estades de 8 a 12 anys.

Un participant de 12 anys que faci els 13 aquest any, podrà escollir entre inscriure’s a les estades de 8 a 12 anys o a les estades de 13 a 16 anys.

Un participant de 16 anys que faci els 17 aquest any, podrà inscriure’s a les estades de 13 a 16 .

Un participant de 17 anys que els hagi fet aquest any, podrà inscriure’s a les estades de 13 a 16 .

Un participant de 17 anys que faci els 18 aquest any, només podrà inscriure’s a les estades de música. No es podrà inscriure en cap estada si té o compleix els 18 durant l’estada.

Cal tenir en compte que les estades que hi haurà disponibles per a cada grup d’edat seran diferents.

La detecció d'inscripcions duplicades en un mateix torn i/o data suposarà l’anul·lació de totes dues inscripcions.

Sí.

En cas d'al·lèrgia o intolerància alimentària del participant cal informar-ne mitjançant la fitxa de salut online. Trobareu l'enllaç a la documentació de la reserva. 

Serà necessari enviar per correu electrònic a l'alberg la documentació que s'hi demana amb la suficient antelació segons el tipus d'al·lèrgia o intolerància:

 • En el cas d'al·lèrgies comunes (gluten, fruits secs, lactosa, ou, peix, llegums, marisc i proteïna de llet de vaca): 10 dies.
 • En el cas de les al·lèrgies no comunes: 15 dies.
 • En cas de risc de patir una reacció anafilàctica, cal que el pare/mare/tutor trameti un pla d'actuació avalat per un facultatiu amb una antelació mínima de 15 dies.

Si no es compleixen aquests terminis la reserva pot ser denegada.

Dins de les seves limitacions, no hi haurà cap problema.

El pare/mare o tutor haurà d’informar de la discapacitat o necessitat específica en el moment de fer la inscripció.

Amb l’enviament de la inscripció, s’autoritza l’Agència Catalana de la Joventut a comprovar la veracitat de les dades declarades en relació amb la dependència i discapacitat davant els organismes administratius competents.

Les dades indicades que facin referència a la discapacitat i/o dependència es compartiran amb la Subdirecció General d’Atenció i de Promoció de l’Autonomia Personal de la Direcció General de Protecció Social amb l’objectiu de validar-les i d’oferir suport especial i/o adaptacions que facilitin als participants la seva participació activa i de forma inclusiva en les estades.

Així mateix, haurà d’indicar-se amb antelació a la la fitxa de salut online (trobareu l'enllaç a la documentació de la reserva), per tal que l’Agència Catalana de la Joventut prengui les mesures necessàries (posar un monitor/a especialitzat, augmentar la ràtio, etc.).

L’ACJ vetlla per la participació activa i inclusiva de l’infant/adolescent participant amb dependència i discapacitat a les estades. Atenent a criteris educatius, tècnics i de seguretat per al benestar de l’infant  i de l’estada, si es considera que la participació no és possible o recomanable, es comunicarà al pare/mare/tutor.

Si tenint en compte que es destinen les adaptacions i suports disponibles, l’infant o jove no s’acaba d’adaptar o el grau de motivació i gaudi va disminuint amb el risc que es converteixi en una experiència negativa, es proposaria proposar una estada de menys durada o donar per acabada l’estada.

 

Tots els preus tenen l’IVA inclòs.

 • Cinema: de 574 euros (IVA inclòs)

 • Circ: 578 euros (IVA inclòs)

 • Combinat anglès i astronomia: 434 euros (IVA inclòs)

 • Combinat iniciació a l’anglès i astronomia: 508 euros (IVA inclòs)

 • Combinat idiomes i multiesportives 10 dies: 522 euros (IVA inclòs)

 • Combinat idiomes i multiesportives 8 dies: de 410 a 424 euros (IVA inclòs)

 • Dansa i emocions: 456 euros (IVA inclòs)

 • Enginy: 578 euros (IVA inclòs)

 • Esportives:468 euros (IVA inclòs)

 • Excursionisme 8 dies: 474 euros (IVA inclòs)

 • Idiomes 8 dies: de 368 a 378 (IVA inclòs)

 • Multiesportives 8 dies: de 438 a 442 euros (IVA inclòs)

 • Música: 464 euros (IVA inclòs)

Allotjament en règim de pensió completa i la roba de llit:

 • Estades de 10 dies: des del sopar del primer dia en tots els torns fins a l’esmorzar o dinar del darrer dia segons el torn (consulteu documentació de la reserva).
 • Estades de 8 dies: des del sopar del primer dia fins a l’esmorzar del darrer dia
 • Estades de 7 dies: des del sopar del primer dia fins al dinar del darrer dia
 • En les estades de música a L’Espluga de Francolí, s’inclou el dinar del primer dia, atès que l’hora d’arribada és a les 12 del migdia.

El preu també inclou totes les activitats, assegurança, l’IVA (10 %), el material necessari per dur l’estada a terme. En les estades de música s’exceptuen els faristols i instruments musicals (l’instrument de piano sí que hi està inclòs).

El preu no inclou, en cap estada, les tovalloles ni servei de bugaderia.

No, cada família ha de portar el seu fill o filla, i anar-lo a recollir.

L’hora d’entrada i sortida varia segons la tipologia. Cal consultar la informació subministrada a l‘hora de fer la reserva.

La formalització de la inscripció adjudicada es realitza mitjançant el pagament de la reserva de l’estada i l’enviament de la documentació obligatòria (fitxa de salut online i fitxa d'autorització).

La documentació es troba disponible al Portal d'inscripcions.

El pagament de la reserva s’ha de fer en els dos terminis indicats en el full de reserva.

 • 1r termini: 5 dies hàbils des de l’adjudicació de la plaça. (50% del preu de l’estada)
 • 2n termini: Segons data d’entrada, 28/05/2020 o 15 dies abans de l’inici de l’estada (50% restant)

Aquells usuaris que ho desitgin, també poden fer efectiu el pagament en un sol cop (100 % de l’import de l’estada) durant el primer termini.

Les reduccions per família nombrosa, monoparental, acollidora i Carnet Jove no són acumulables. Si no s’indica i s’introdueix la informació necessària durant la preinscripció, no s’aplicarà la reducció en el moment de generar la reserva.

Es considerarà anul·lada qualsevol reserva que no hagi estat formalitzada mitjançant el seu pagament en el termini indicat.

No es retornarà cap import per anul·lació no justificada i acreditada. S’entén per motius justificats els següents:

 • Prescripció facultativa: per decisió mèdica.
 • Malaltia: per l’afecció d’una malaltia que no permeti la participació a l’estada.
 • Accident: per l’afectació d’un dany o lesió que no permeti la participació a l’estada.
 • Pèrdua del lloc de treball existent: per haver perdut la feina i trobar-se a l’atur el pare, mare o tutor.

Els imports retornats per anul·lació variaran segons la data d’avís, la data d’entrada, els motius exposats i les obligacions contractuals ja establertes des de l’alberg en la data d’avís. Es descomptarà un mínim de 10 € en concepte de despeses de gestió.

 

Sí, en dues modalitats:

 • Un 10 % sobre el preu de l'estada per a famílies nombroses, monoparentals o acollidores.
 • Un 5 % sobre el preu de l'estada per a titulars de Carnet Jove

Si no s’indica i s’introdueix la informació necessària durant la inscripció, no s’aplicarà el descompte en el moment de generar la reserva.

La reducció s'aplicarà a la segona bestreta.

Les reduccions per família nombrosa, monoparental, acollidora i Carnet Jove no són acumulables.

Primer de tot verifiqueu el format del número introduït.

nn/nnnnnn/nnnn (08/123456/2001) per a famílies nombroses

M/nn/nnnnnn/nnnn (M/08/123456/2001) per a famílies monoparentals

Si heu sol·licitat el títol de família nombrosa/monoparental, però encara no el teniu, cal que us poseu en contacte amb la Central de Reserves (+34 93 483 83 63). Haureu de facilitar el número d’expedient que consta en el full de sol·licitud del títol.

En aquesta edició de «L’estiu és teu» els infants i joves poden acollir-se a deu modalitats:

 • Cinema
 • Circ
 • Combinat d’anglès i astronomia
 • Combinat d’anglès i multiesportives
 • Dansa i emocions
 • Enginy
 • Esportives (bàsquet i handbol)
 • Excursionisme
 • Idiomes (anglès, francès o alemany)
 • Multiesportives
 • Música

La mitjana de ràtios a les estades de «L’estiu és teu» està per sobre de l’exigit.

Es treballa amb 1 monitor com a mínim per cada 8 participants, quan l’exigit és 1 monitor com a mínim per cada 10 participants.

D'aquesta manera es reforça la seguretat, els recursos educatius i la supervisió del dia a dia dels participants.

Els equips professionals de les estades els formen monitors i directors de lleure titulats, així com professionals en l’especialitat corresponent.

El/la coordinador/a de l’estada. La Direcció de l’alberg ha de vetllar pel bon funcionament de l’estada i de la instal·lació.

A més de les classes i/o activitats pràctiques relacionades amb el tema principal de l’estada, els nois i noies també participaran en activitats com excursions, tallers, gimcanes, jocs de nit, entre d’altres.

Els albergs són allotjaments pensats per desenvolupar-hi diferents tipus d’estada que tinguin la convivència com a objectiu principal.

Són instal·lacions adequades per al temps de lleure, per compartir espais i petites tasques i conviure amb altres famílies, joves, escoles i entitats que en són els principals usuaris. Tenen una filosofia pròpia que els dota d’una personalitat i els fa ideals per al desenvolupament de programes de caire social i educatiu en un marc de convivència, promoció de la cultura i coneixement del país i de respecte a la natura i al medi ambient.

Les estades poden coincidir alguns cops amb altres famílies, membres d’entitats socials, joves, etc.

Podeu conèixer la localització exacta de cadascun dels albergs al web  xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs

Són dormitoris, separats per gènere i amb diferent nombre de llits. Hi ha lliteres i armaris.

Els participants de «L’estiu és teu» no compartiran habitació amb membres d’altres grups o entitats presents a l’alberg.

Els monitors faran una distribució d’habitacions tenint en compte edats i afinitats. En cas d’haver-hi amics o amigues o familiars en el mateix torn que vulguin compartir habitació (sempre que sigui possible) caldrà indicar-ne el nom i cognoms a la fitxa d’autorització que s’enviarà a l’alberg un cop fet el pagament de la reserva.

Faran una dieta equilibrada.

La Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya proporciona un model alimentari dissenyat seguint les directrius nutricionals establertes per a infants i joves del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Si algun jove o infant necessita alguna dieta especial, cal fer-ho constar a la fitxa d’autorització. Oferim dietes especials per a al·lèrgies i intoleràncies alimentàries a través del servei d’assessorament dietètic i nutricional.

La Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya disposa d’un Protocol d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

En cas d’al·lèrgia o intolerància alimentària del participant cal informar-ne mitjançant la fitxa de salut online (trobareu l'enllaç a la documentació de la reserva). Per tal d’acreditar-ne la veracitat, cal enviar per correu electònic a l'alberg  la documentació que s’hi demana segons el tipus d’al·lèrgia o intolerància, per tal de poder elaborar la dieta adequada i, en tot cas, com a molt tard:

 • En el cas d’al·lèrgies comunes (gluten, fruits secs, lactosa, ou, peix, llegums, marisc i proteïna de llet de vaca): 10 dies abans de l’inici de l’estada.
 • En el cas de les al·lèrgies no comunes: 15 dies, abans de l’inici de l’estada.
 • En cas de risc de patir una reacció anafilàctica, cal que el pare/mare/tutor trameti un pla d’actuació avalat per un facultatiu amb una antelació mínima de 15 dies, abans de l’inici de l’estada.

Sí, heu s'omplir la fitxa de salut (ONLINE) i dur signada l'autorització i declaració responsable que trobareu amb la documentació de la reserva. Imprescindible per incorporar-se al torn.

També heu de portar l’original de la targeta sanitària individual i la còpia del carnet de vacunacions.

Si teniu mútua privada, cal portar la targeta sanitària original corresponent i, si fos necessari, receptes en blanc que es retornarien l’últim dia juntament amb la resta de la documentació.

Si heu perdut o no trobeu qualsevol dels documents necessaris, caldrà que us poseu en contacte amb el 061 per tal d’obtenir un certificat de vacunacions i demanar un duplicat de la targeta sanitària. Haureu de comunicar-ho a la coordinació de l’estada el primer dia.

 

Les famílies no poden trucar al participant com a norma general. Si és urgent, us podeu posar en contacte amb el/la coordinador/a de l’estada i ell/ella us podrà posar en contacte amb el vostre fill o filla si ho considera convenient.

Per tal de garantir el correcte desenvolupament de les estades, no es permeten les visites.

Si per força major és necessari fer una visita, poseu-vos en contacte prèviament amb l'alberg i es gestionarà el cas.

L'equip de monitors us informarà cada dia de les activitats de les estades per mitjà del bloc que els joves i infants escriuran durant el transcurs d’aquestes. El web per accedir al bloc el facilita la direcció de l’alberg el primer dia.

Per causes de força major, i sempre que es signi el full de sortida corresponent que us donaran a l’alberg, és possible. Es recomana, però, que sigui realment per causes de força major, atès que això altera el desenvolupament de l’estada, tant per al jove o infant afectat com per a la resta de companyes i companys.

Si la persona que ve a buscar l'infant o jove no és el pare/mare/tutor legal, caldrà entregar autorització amb el nom, cognom i DNI de la persona en qüestió.

No. Però en totes les estades hi haurà un vehicle a disposició per portar el jove o infant al centre mèdic més proper, si cal.

En cas que, per motius de salut, s’hagi d’acudir a un centre mèdic, el coordinador de l’estada es posarà en contacte amb la família.

No s’administrarà cap medicament que no consti a la fitxa d’autorització o en un escrit amb la signatura del pare/mare/tutor legal.

Els participants no guardaran cap medicament. Aquests s’han de donar als responsables de l’estada en el moment de fer l’entrada. En aquest moment es prendrà nota de tot el que fa referència al medicament (quan, per què...). Només es permetrà conservar una medicació en casos molt excepcionals.

Si el medicament s’ha de conservar en condicions especials de fred o similars, cal que ho indiqueu a la fitxa d'autorització o al coordinador el dia de l'arribada.

D’altra banda, l’alberg disposa d’una farmaciola amb recursos per a les cures més corrents. Si es dona el cas, però, que algun participant necessiti, per prescripció mèdica, qualsevol medicament específic, la despesa que generi anirà a càrrec dels pares o tutors del participant, que l’hauran d’abonar a l’alberg l’últim dia de l’estada.

En aquest cas haureu de parlar amb el metge del jove o infant per tal que us prepari una recepta per al medicament en qüestió i donar-la al coordinador o la coordinadora de l’estada el dia de l’arribada a l’alberg.

Només el d’ús personal que s’especifica en els documents que acompanyen la reserva.

No cal dur sac de dormir, tret d’aquelles estades en què s’especifiqui explícitament al llistat de material.

Convé que tot l'equip vagi col·locat en una sola bossa, motxilla o maleta. Cal marcar la roba amb el nom i els cognoms de manera que no s’esborri.

No hi ha servei de bugaderia.

No es pot fer ús del telèfon mòbil durant l’estada, tret d’aquelles estades on s’indiqui el contrari a la documentació de l’estada. L’ús no autoritzat es considerarà una falta en el reglament de règim intern.

No s'han de dur objectes de valor ni aparells de ràdio, càmeres, tauletes, MP3, consoles o altres. Cal que tots els nois i les noies es responsabilitzin de tot l’equip personal que portin a l’estada.

En les estades de música, tots els participants han de dur el seu propi instrument amb els accessoris, complements (faristol, arquet, pega per als instruments de corda...) i recanvis corresponents (pont i cordes per als instruments de corda, canyes per als instruments de vent fusta...).

Els participants de piano no han de dur el seu propi instrument.

Els participants de baix o guitarra elèctrica cal que duguin també, a més del propi instrument, el corresponent amplificador.

També, en el cas de música, els participants han de portar les partitures que estan treballant. En cas que alguna peça per als instruments es toqui acompanyada amb piano cal també portar la partitura per a l'acompanyament. Es recomana dur-ne una còpia, no els originals.

La programació de les activitats de l’estada no preveu que els nens i nenes hagin de fer despeses. És per això que no caldrà que duguin diners de butxaca. No s’acceptarà cap responsabilitat sobre els diners que puguin dur els joves o infants.

Hi ha unes quatre hores d'activitats tècniques i tallers de l'especialitat escollida, defugint del concepte tradicional de classe lectiva. La resta del dia fan tota mena d’activitats de lleure.

En general, no és necessari. Les activitats tècniques i tallers es desenvoluparan en forma pràctica organitzats per grups d’edat, habilitats i afinitats.

En el cas de les estades de música sí que és necessari tenir 1 o 2 anys d’experiència segons l’especialitat musical, excepte en algunes especialitats (Teatre Musical, Sensibilització musical i Tecnologia i creació musical, per a les quals no es necessita experiència prèvia. 

Es tracta d’activitats com tallers, gimcanes, jocs de nit, entre d’altres, totes elles amb una clara finalitat pedagògica i educativa per facilitar la integració en grup. Aprenen tot passant-s’ho bé.

Naturalment! Totes les estades tenen un monitor tècnic especialitzat en la disciplina corresponent.

Es compleixen totes les normatives tant pel que fa a monitoratge com a instal·lacions, activitats i material tècnic.

En les estades de cinema, passarem per cada un dels rols d’una producció com són l'elaboració del guió, el maquillatge, la gravació, l’edició i el so.

En el cas de les estades de circ, treballarem diferents disciplines del circ, com poden ser els jocs malabars, els equilibris, les acrobàcies o el clown. Les classes i els tallers s’organitzaran per grups d’edat, habilitats i afinitats.

En les estades combinades d’anglès i astronomia, es realitzaran tres hores de classe d’anglès al dia en forma de projecte, tot defugint el concepte tradicional de classe lectiva. La resta del dia es destinarà a les activitats d’astronomia

En les estades combinades d’anglès i multiesportives es pretén interrelacionar les activitats fisicoesportives amb l’aprenentatge de l’anglès (3 hores diàries de classe).

En les estades de dansa, a través de la dansa creativa i de diferents disciplines artístiques, aprendrem noves formes de conèixer-nos per dins tot identificant emocions i gestionant-les.

En les estades d’enginy, es faran diversos tallers de descoberta i experimentació organitzats per grups d’edat, habilitats i afinitats.

En les estades d’excursionisme, les rotacions d’activitats tècniques dels primers dies proporcionaran les eines per a la progressió i autosuficiència del tresc de la ruta que tindrà lloc els últims dies d’estada com a gran repte d’excursió.

En les estades d’idiomes, es fan unes tres hores de classe, tot defugint el concepte tradicional de classe lectiva. La resta del dia es fan tota mena d’activitats de lleure, totes en l’idioma de l’estada.

En les estades de música, a partir de la convivència entre els instrumentistes, la pràctica musical conjunta i la participació en audicions diàries, s’ampliaran els coneixements musicals fent música en grup o en grans formacions.

En les estades multiesportives, es combinaran diverses activitats d’esports d’aventura: escalada, caiac, espeleologia, descens en bot o tir amb arc, entre d'altres.

El català és la llengua vehicular de totes les estades menys en aquelles en les quals es treballa l’aprenentatge d’una llengua (anglès, francès i alemany).

En les estades d’idiomes, tant en les classes com en la resta d’activitats la llengua vehicular serà l’escollida (anglès, francès o alemany). El professorat i els monitors només parlaran en aquesta llengua durant l’estada, excepte quan es produeixi algun cas de necessitat o emergència.

En les estades combinades d’anglès i multiesportives, les classes es desenvoluparan en anglès. La resta d’activitats tindran com a llengua vehicular el català.