Condicions de participació

 

 

CONDICIONS GENERALS DEL PROGRAMA L’ESTIU ÉS TEU

1. El programa «L’estiu és teu» és una proposta de l’Agència Catalana de la Joventut del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya que s’adreça als nois i les noies de 5 a 16 anys amb l’objectiu que es puguin divertir i aprenguin d’una manera diferent durant les vacances d’estiu als albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT).

Tota la informació referent als torns, tipologies, preus i albergs es troba disponible a xanascat.gencat.cat.

2. Per participar en aquest programa, cal inscriure’s a través del lloc web: xanascat.gencat.cat/PortalPreinscripcions

El termini d’inscripció s’inicia el dia 2d’abril de 2024 a partir de les 12 h del migdia. A partir d’aquest moment, els usuaris i usuàries registrats podran accedir al portal d’inscripcions per consultar les places disponibles i fer-ne la reserva directament.

Els usuaris i usuàries no registrats s’han de registrar al lloc web xanascat.gencat.cat/PortalPreinscripcions abans d’iniciar les inscripcions. Amb el registre, es rep un correu electrònic que permet establir la contrasenya personal. Amb aquesta contrasenya i document d’identificació (NIF/NIE/passaport) es poden consultar, modificar o anul·lar les dades d’inscripció en qualsevol moment durant el termini d’inscripció.

Si la persona usuària ja es troba registrada, només ha d’introduir el seu NIF/NIE/passaport i la contrasenya.

En el procés de registre es demanen les dades següents de la persona responsable de la inscripció:

 • Número de NIF/NIE/passaport
 • Nom i cognoms
 • Nom sentit (*)
 • Data de naixement
 • Adreça de correu electrònic
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça completa

(*) Aquest camp s’ha d’emplenar en el cas que la persona transsexual, transgènere o intersexual s’identifiqui amb el nom sentit, d’acord amb la targeta sanitària expedida pel CatSalut.

Un cop registrada, la persona responsable pot inscriure els infants i/o els i les joves participants al programa «L’estiu és teu». Cal informar de les dades següents de cadascun dels infants i dels i les joves que inscriu:

Dades de la persona participant:

 • Nom i cognoms de la persona participant
 • Nom sentit (*)
 • Data de naixement de la persona participant
 • NIF/NIE de la persona participant (obligatori per a majors de 14 anys)
 • Gènere
 • El torn d’estada que es sol·licita
 • En el cas d’estades de música, caldrà també seleccionar l’instrument amb l’especialitat
 • En el cas de discapacitat o dependència reconeguda (≥ 33 % o grau I), caldrà també indicar-ne el tipus

Amb l’enviament de la inscripció, s’autoritza l’Agència Catalana de la Joventut a comprovar la veracitat de les dades declarades en relació amb la dependència i la discapacitat davant els organismes administratius competents.

Dades de la persona responsable del o la menor:

 • Nom, cognoms de la persona física o jurídica legalment responsable del o la menor
 • Nom sentit (*)
 • NIF/NIE/CIF
 • Data de naixement
 • Adreça de correu electrònic (s’enviarà la documentació de la reserva a l’adreça indicada)
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça completa

En cas d’accés a reduccions disponibles:

 • Família nombrosa o monoparental: caldrà informar del número del títol i DNI de la persona titular.
 • Família acollidora: caldrà indicar el DNI de la persona titular, noms i cognoms del pare, mare o acollidor o acollidora i el codi postal.
 • Titulars del Carnet Jove: caldrà informar del DNI de la persona titular.

Cal tenir present que les estades es distribueixen en tres grups d’edat:

 • Estades d’infants amb edat de 5 a 7 anys
 • Estades d’infants amb edat de 8 a 12 anys
 • Estades de joves amb edat de 13 a 16 anys

Les opcions d’estades disponibles s’adapten al grup d’edat escollit i segons les places disponibles.

Per a cada responsable de la inscripció, el sistema permet inscriure un màxim de 10 persones participants de cadascun dels grups d’edat. Per això, és necessari disposar de totes les dades completes de cadascun dels infants i dels i les joves que es vulguin inscriure i dels seus corresponents responsables legals. És imprescindible disposar de l’autorització dels responsables legals dels infants i dels i les joves per introduir les dades personals al sistema. Podeu trobar un model d’autorització a xanascat.gencat.cat.

3. Les places del programa «L’estiu és teu» són limitades i s’accepten inscripcions fins que s’esgotin les places disponibles.

4. En un termini màxim de 24 hores hàbils des de l’adjudicació de la plaça, la persona responsable de la inscripció tindrà disponible la documentació necessària per formalitzar la inscripció mitjançant reserva (full de reserva, pagaments, fitxa d’autorització i altres documents d’interès) a xanascat.gencat.cat/PortalPreinscripcions.

5. La formalització de la inscripció adjudicada es realitzarà mitjançant el pagament de la reserva de l’estada (punt 6) i l’enviament de la documentació obligatòria (punt 8, 9 i 10).

6. El pagament de la reserva s’ha de fer en els dos terminis indicats en el full de reserva.

 • 1r termini: 5 dies hàbils des de l’adjudicació de la plaça (50 % del preu de l’estada)
 • 2n termini: segons la data d’entrada, 24/05/2024 (inicien torn durant el juny) o 15 dies abans de l’inici de l’estada (50 % restant)

Aquells usuaris o usuàries que ho desitgin, també poden fer efectiu el pagament en un sol cop (100 % de l’import de l’estada) durant el primer termini.

Les reduccions per família nombrosa, monoparental, acollidora i Carnet Jove no són acumulables. Si no s’indica i s’introdueix la informació necessària durant la inscripció, no s’aplicarà la reducció en el moment de generar la reserva.

Es considerarà anul·lada qualsevol reserva que no hagi estat formalitzada mitjançant el seu pagament en el termini indicat.

7. El preu de l’estada per infant o jove participant inclou:

Allotjament en règim de pensió completa i la roba de llit:

 • Estades de 10 dies: des del sopar del primer dia en tots els torns fins a l’esmorzar o dinar del darrer dia segons el torn (consulteu la documentació de la reserva).
 • Estades de 8 dies: des del sopar del primer dia fins a l’esmorzar del darrer dia.
 • Estades de 7 dies: des del sopar del primer dia fins al dinar del darrer dia.
 • En les estades d’excursionisme a Núria de 7 dies, s’inclou el dinar de l’últim dia, atès que l’hora de sortida prevista és a les 15:30.
 • En les estades de música a L’Espluga de Francolí, s’inclou el dinar del primer dia, atès que l’hora d’arribada és a les 12 del migdia.

En tots els casos, el preu inclou totes les activitats, assegurança, el material necessari per dur terme l’estada i impostos. En les estades de música s’exceptuen els faristols i els instruments musicals (l’instrument de piano sí que hi està inclòs).

El preu no inclou, en cap estada, les tovalloles ni el servei de bugaderia.

8. D’acord amb el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, és obligatori que les persones responsables de l’infant o jove enviïn la fitxa de salut degudament emplenada amb les dades de la persona participant.

Les dades de salut es faran arribar a l’ACJ mitjançant una tramitació en línia on es declaren totes les dades de salut, inclòs tot el que s’indica en el punt 9 i 10 d’aquestes condicions generals.

«L’estiu és teu» disposa d’un procediment per gestionar les diferents necessitats de les persones participants.

En cas d’al·lèrgia o intolerància alimentària, incidències mèdiques, discapacitat, dependència o altres necessitats educatives de la persona participant, cal informar‑ne mitjançant la fitxa d’autorització de l’activitat que es lliura un cop formalitzada la inscripció.

Cal enviar la documentació corresponent fins a 15 dies abans de l’inici de l’estada. Si no es compleixen aquests terminis, es pot denegar la reserva.

El dia de l’entrada de l’estada caldrà fer entrega de l’autorització de participació i declaracions responsables degudament signades pel pare, mare, tutor o tutora legal. Aquest document es rep amb la documentació de la reserva. Si no es fa entrega de l’autorització de participació i declaracions, es pot denegar la incorporació al torn.

9. L’ACJ disposa d’un protocol d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. En cas d’al·lèrgia o intolerància alimentària de la persona participant, cal informar‑ne mitjançant la fitxa de salut de l’activitat que es lliura un cop formalitzada la inscripció.

Per tal d’acreditar‑ne la veracitat, cal adjuntar al formulari la documentació que s’hi demana amb la suficient antelació per tal de poder elaborar la dieta adequada i, en tot cas, com a molt tard:

 • En el cas d’al·lèrgies comunes (gluten, fruits secs, lactosa, ou, peix, llegums, marisc i proteïna de llet de vaca): 15 dies abans de l’inici de l’estada.
 • En el cas de les al·lèrgies no comunes: 15 dies abans de l’inici de l’estada.
 • En cas de risc de patir una reacció anafilàctica, cal que el pare, mare o tutor o tutora trameti un pla d’actuació avalat per personal facultatiu amb una antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de l’estada.

Si no es compleixen aquests terminis, es pot denegar la reserva.

10. En cas de discapacitat i/o dependència, es compartiran les dades i es confrontaran amb la Subdirecció General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat amb l’objectiu de validar-les i d’oferir suport especial i/o adaptacions que facilitin a les persones participants la seva participació activa i de forma inclusiva en les estades, si s’escau.

Cal facilitar la informació que es demana a la fitxa de salut de forma clara i completa amb la suficient antelació per tal de poder atendre les necessitats educatives i estudiar suports per l’infant o jove.

Per a cada infant amb grau de dependència i/o grau de discapacitat reconegut, es podrà incorporar un o una dirigent a la ràtio de monitors del torn en concret, com a màxim. En cas que es necessiti més suport, l’ACJ podrà considerar no recomanable o no possible l’estada de l’infant.

L’ACJ vetlla per la participació activa i inclusiva de l’infant o adolescent participant amb dependència i discapacitat a les estades. Atenent a criteris educatius, tècnics i de seguretat per al benestar de l’infant i de l’estada, si es considera que la participació no és possible o recomanable, es comunicarà al pare, mare o tutor o tutora.

Si tenint en compte que es destinen les adaptacions i suports disponibles, l’infant o jove no s’acaba d’adaptar o el grau de motivació i gaudi va disminuint amb el risc que es converteixi en una experiència negativa, es proposaria una estada de menys durada o donar per acabada l’estada.

11. L’alliberació de places per anul·lacions o renúncies o ampliació de torns no suposarà en cap cas la reassignació de les places ja adjudicades.

12. La detecció de reserves duplicades en un mateix torn i/o data suposarà l’anul·lació de totes dues reserves.

13. Aquest programa està exempt de qualsevol altre descompte o promoció existent a la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT).

14. No es retornarà cap import per anul·lació no justificada i acreditada. S’entén per motius justificats els següents:

 • Prescripció facultativa: per decisió mèdica.
 • Malaltia: per l’afecció d’una malaltia que no permeti la participació a l’estada.
 • Accident: per l’afectació d’un dany o lesió que no permeti la participació a l’estada.
 • Pèrdua del lloc de treball existent: per haver perdut la feina i trobar-se a l’atur el pare, la mare o tutor o tutora.

Els imports retornats per anul·lació variaran segons la data d’avís, la data d’entrada, els motius exposats i les obligacions contractuals ja establertes des de l’alberg en la data d’avís. Es descomptarà un mínim de 10 € en concepte de despeses de gestió.

15. No es retornarà cap import per causar baixa durant l’estada. Només es consideraran com a causa de baixa justificada els motius justificats següents un cop documentats i estudiats:

 • Malaltia: per l’afecció d’una malaltia
 • Accident: per l’afectació d’un dany o lesió.
 • Prescripció facultativa: per decisió mèdica

En aquests supòsits es retornarà, sota petició prèvia dels pares, mares, tutors o tutores, l’import corresponent explusivament a l’allotjament des del dia de la baixa fins a la finalització del torn, en cap cas la part els correpsonents a l’activitat i monitoratge.

Es consideren motius no justificats:

 • Enyorament: per nostàlgia o tristesa.
 • Voluntària: per decisió pròpia de la persona participant.
 • Motius familiars: per petició expressa de les persones tutores.

16. El programa d’activitats pot veure’s modificat per causes de força major.

17. La participació en aquest programa no requereix la utilització del carnet d’alberguista.

18. Els albergs són allotjaments pensats per desenvolupar-hi diferents tipus d’estada que tinguin la convivència com a objectiu principal. Són instal·lacions adequades per al temps de lleure, per compartir espais i petites tasques i conviure amb altres famílies, joves, escoles i entitats, sempre complint l’article 14 del Decret 16/2022, d’1 de febrer, d’instal·lacions juvenils.

19. La participació en aquest programa suposa l’acceptació de les condicions generals i el reglament intern de cada alberg, mitjançant el qual es regulen els horaris dels àpats, la neteja d’espais propis i el silenci nocturn, entre altres aspectes orientats a afavorir la convivència.

20. Les famílies o responsables legals dels i les menors assumeixen la total responsabilitat econòmica i jurídica de les persones participants en el programa.

21. L’estiu és teu té un reglament de règim intern que cal que les persones participants coneguin i tinguin present en tot moment. Aquest reglament, que serà interpretat per la direcció de l’Agència Catalana de la Joventut, recull tres tipus de faltes: lleus, greus i molt greus, les quals seran comunicades a les famílies o responsables legals dels menors.

Molt greus:

 • Acumulació de dues faltes greus
 • Agressions físiques
 • Abús sexual
 • Cometre assetjament
 • Consumir begudes alcohòliques o fumar
 • Consumir drogues
 • Escapar-se
 • Robar
 • Posar en perill la seguretat de l’activitat, de l’alberg o de persones

Greus:

 • Acumulació de dues faltes lleus
 • Malmetre el mobiliari de la instal·lació
 • Falta de respecte al personal de la instal·lació, monitors i monitores o companys i companyes
 • Amagar informació mèdica de rellevància
 • No seguir els paràmetres de seguretat establerts

Lleus:

 • No respectar el descans de la resta d’estadants o estadantes
 • No mantenir ordre a l’habitació
 • No desenvolupar les tasques assignades pels monitors i monitores
 • No participar de manera activa a les classes, tallers o activitats
 • Portar el mòbil en torns en els quals no està permès (consulteu la documentació de l’estada)

En el cas d’expulsió per acumulació de faltes greus o per una falta molt greu, la persona participant expulsada no tindrà permesa la participació en el programa en cap altre torn del mateix any i del següent.

En cap cas l’expulsió d’un o una participant comportarà el retorn de cap dels imports pagats (bestreta o cost total de l’estada). Els pares, mares o tutors o tutores són responsables de recollir el o la participant de l’estada. Les despeses originades en cas d’expulsió seran a càrrec dels familiars o persones tutores dels menors.

22. Si és el cas, els danys causats a la instal·lació durant l’estada seran avaluats per la direcció de l’alberg i s’hauran d’abonar a l’acte. Si es detecten amb posterioritat, s’emetrà una factura i s’enviarà a la persona responsable del o la menor.

23. L’Agència Catalana de la Joventut ha inspeccionat cadascun dels albergs que formen la Xarxa Jove d’Albergs Socials de Catalunya. La informació i les descripcions contingudes en els diferents canals informatius de l’ACJ s’ofereixen de bona fe. Tanmateix, l’ACJ no es responsabilitza de l’exhaustivitat, exactitud, fiabilitat, vigència i absència d’errors en les descripcions i la informació esmentades.

24. En cas que l’usuari o usuària vulgui formular alguna queixa, els albergs disposen de fulls de reclamació.

24. L’ACJ es reserva el dret de modificar, anul·lar o ampliar qualsevol aspecte relacionat amb els albergs, les places i els torns del programa, sense que això suposi la reassignació de places.

25. Informació de l’Agència Catalana de la Joventut a la persona participant sobre protecció de dades:

Responsable del tractament: Agència Catalana de la Joventut

Contacte DPD: Pots contactar amb la persona delegada de protecció de dades a l’adreça electrònica dpo.acjoventut@gencat.cat.

Finalitat: Gestió administrativa de les persones participants al programa «l’Estiu és teu» i enviament d’informació relacionada amb els serveis i activitats de l’ACJ.

Legitimació: Consentiment de la persona interessada, en marcar la casella d’acceptació de la política de protecció de dades.

Cessió a tercers: No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets: Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com, limitar-les, oposar-te al seu tractament o reclamar-ne la portabilitat.

Pots, en qualsevol moment, retirar el teu consentiment per al tractament específic de les teves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

Per exercir aquests drets t’has d’adreçar a la persona delegada de protecció de dades mitjançant l’adreça electrònica dpo.acjoventut@gencat.cat o bé a l’adreça postal de l’ACJ: 08015-Barcelona, carrer Calàbria 147. La sol·licitud haurà de ser per escrit i hauràs d’acreditar la teva identitat adjuntant una fotocòpia del DNI, ja que es tracta d’un dret personalíssim.

Informació addicional: Pots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina web de l’ACJ: http://xanascat.gencat.cat/ca/avis-legal.

Així mateix, podràs acudir a l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) per reclamar l’exercici dels teus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a https://apdcat.gencat.cat).