Condicions de participació

CONDICIONS GENERALS DEL PROGRAMA L’ESTIU ÉS TEU 2019

1.- El programa «L’estiu és teu» és una proposta de l’Agència Catalana de la Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que s’adreça als nois i les noies de 5 a 16 anys amb l’objectiu que es puguin divertir i aprenguin d’una manera diferent durant les vacances d’estiu als albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT).

 

2.- Per participar en aquest programa, cal inscriure’s a través del lloc web: xanascat.cat/PortalPreinscripcions

 

El termini d’inscripció s’inicia el dia 8 d’abril de 2019 a les 12.00 h del migdia. A partir d’aquest moment, els usuaris registrats podran accedir al portal d'inscripcions per consultar les places disponibles i fer-ne la reserva directament.

 

Els usuaris s’han de registrar al lloc web xanascat.cat/PortalPreinscripcions abans d’iniciar les inscripcions. Amb el registre es rep un correu electrònic que permet establir la contrasenya personal. Amb aquesta contrasenya i l'usuari (NIF/NIE) es poden consultar, modificar o anul·lar les dades d’inscripció en qualsevol moment durant el termini d’inscripció. Si l’usuari ja es troba registrat, només ha d’introduir el seu NIF/NIE i la contrasenya.

 

En el procés de registre es demanen les dades següents de la persona responsable de la inscripció:

 • Número de NIF/NIE/Passaport
 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • Adreça de correu electrònic
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça completa

 

Un cop registrada, la persona responsable pot inscriure els infants i/o joves participants al programa «L’estiu és teu». Cal informar de les següents dades de cadascun dels infants i joves que inscriu:

 

Dades de la persona participant:

 • Nom i cognoms de la persona participant
 • Data de naixement de la persona participant
 • NIF/NIE de la persona participant (obligatori per a majors de 14 anys)
 • Sexe
 • El torn d’estada que es sol·licita
 • En el cas d'estades de música caldrà també seleccionar l'instrument amb l’especialitat
 • En el cas de discapacitat o dependència reconeguda (≥ 33 % o Grau I) caldrà també indicar-ne el tipus

 

Amb l’enviament de la inscripció, s’autoritza l’Agència Catalana de la Joventut a comprovar la veracitat de les dades declarades en relació amb la dependència i discapacitat davant els organismes administratius competents.

Dades de la persona responsable del menor:

 • Nom, cognoms de la persona física o jurídica legalment responsable del menor
 • NIF/NIE/CIF
 • Data de naixement
 • Adreça de correu electrònic (s’enviarà la documentació de la reserva a l’adreça indicada)
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça completa

 

En cas d’accés a reduccions disponibles:

 • Família nombrosa o monoparental: caldrà informar del número del títol i DNI del titular.
 • Família acollidora: caldrà indicar el DNI del titular, noms i cognoms del pare/mare acollidor/a i el codi postal.
 • Titulars Carnet Jove: caldrà informar del DNI del titular.

 

Cal tenir present que les estades es distribueixen en 3 grups d’edat:

 • Estades d’infants amb edat de 5 a 7 anys
 • Estades d’infants amb edat de 8 a 12 anys
 • Estades de joves amb edat de 13 a 16 anys

 

Les opcions d’estades disponibles s’adapten al grup d’edat escollit i segons les places disponibles.

 

Per cada responsable de la inscripció, el sistema permet inscriure un màxim de 10 participants de cadascun dels grups d’edat. Per això, és necessari disposar de totes les dades completes de cadascun dels infants i joves que es vulguin inscriure i dels seus corresponents responsables legals. És imprescindible disposar de l’autorització dels responsables legals dels infants i joves per introduir les dades personals al sistema. Podeu trobar un model d’autorització a l’avís legal de l’ACJ: xanascat.gencat.cat

 

3.- Les places del Programa «L’estiu és teu» són limitades i s’accepten inscripcions fins que s’esgotin les places disponibles.

 

4.- En un termini màxim de 24 hores hàbils des de l’adjudicació de la plaça, la persona responsable de la inscripció tindrà disponible la documentació necessària per formalitzar la inscripció mitjançant reserva (full de reserva, pagaments, fitxa d’autorització i altres documents d’interès) a xanascat.cat/PortalPreinscripcions.

 

5.- La formalització de la inscripció adjudicada es realitzarà mitjançant el pagament de la reserva de l’estada (punt 6) i l’enviament de la documentació obligatòria (punt 9).

 

6. El pagament de la reserva s’ha de fer en els tres terminis indicats en el full de reserva.

 • 1r termini: 5 dies hàbils des de l’adjudicació de la plaça. 90,00 €
 • 2n termini: Segons data d’entrada, 10/05/2019 o 2 mesos abans de l’inici de l’estada (50 % restant)
 • 3r termini: Segons data d’entrada, 31/05/2019 o 1 mes abans de l’inici de l’estada (50 % restant)

 

Aquells usuaris que ho desitgin, també poden fer efectiu el pagament en un sol cop (100 % de l’import de l’estada) durant el primer termini.

 

Les reduccions per família nombrosa, monoparental, acollidora i Carnet Jove no són acumulables. Si no s’indica i s’introdueix la informació necessària durant la inscripció, no s’aplicarà la reducció en el moment de generar la reserva.

 

Es considerarà anul·lada qualsevol reserva que no hagi estat formalitzada mitjançant el seu pagament en el termini indicat.

 

7.- El preu de l’estada per infant/jove participant inclou:

Allotjament en règim de pensió completa i la roba de llit:

 • Estades de 10 dies: des del sopar del primer dia en tots els torns fins a l’esmorzar o dinar del darrer dia segons el torn (consulteu documentació de la reserva).
 • Estades de 9 dies: des del sopar del primer dia fins a l’esmorzar del darrer dia
 • Estades de 8 dies: des del sopar del primer dia fins a l’esmorzar del darrer dia
 • Estades de 7 dies: des del sopar del primer dia fins al dinar del darrer dia
 • En les estades de música a L’Espluga de Francolí, s’inclou el dinar del primer dia, atès que l’hora d’arribada és a les 12 del migdia.

 

En les estades de natura a l’alberg Món Natura Pirineus, el preu de l’estada inclou el transport d’anada amb autobús des de Barcelona fins a l’alberg. La tornada es fa amb vehicle privat.

En tots els casos, el preu també inclou totes les activitats, assegurança, l’IVA (10 %), el material necessari per dur l’estada a terme (excepte les botes de futbol en el cas de les estades esportives). En les estades de música s’exceptuen els faristols i instruments musicals (l’instrument de piano sí que hi està inclòs).

 

El preu no inclou, en cap estada, les tovalloles ni servei de bugaderia.

 

8. Fora del preu de l’estada, i com a servei complementari opcional per a les famílies, s’ofereix la possibilitat de contractar transport a través de la plataforma BusUp®. Aquesta plataforma permet a les famílies trobar transport a mida per a les estades. Les famílies poden consultar, gestionar i organitzar els transports amb bus d'anada i tornada a les estades.

 

Aquest servei es pot contractar un cop confirmada la primera bestreta de l’estada i té les seves pròpies condicions específiques, que es comunicaran en el moment en què s’efectuï la reserva del servei de bus. L’ACJ no es fa responsable dels possibles danys ni perjudicis que es puguin produir en contractar el servei.

 

El servei de BusUp® està supeditat a un mínim de places per ruta. Si no s’arriba a aquest mínim no es durà a terme el servei.

 

9.- D’acord amb el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, és obligatori enviar la fitxa d’autorització degudament emplenada amb les dades del participant i signada per la persona física o jurídica legalment responsable del menor.

 

Així mateix, en el cas d’al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries, cal enviar la documentació corresponent d’acord amb els terminis indicats en el punt 18.

 

Si no es compleixen aquests requisits, la reserva pot ser denegada.

 

10.- Les dades indicades que facin referència a la discapacitat i/o dependència es compartiran amb la Subdirecció General d’Atenció i de Promoció de l’Autonomia Personal de la Direcció General de Protecció Social amb l’objectiu de validar-les i d’oferir suport especial i/o adaptacions que facilitin als participants la seva participació activa i de forma inclusiva en les estades.

L’ACJ vetlla per la participació activa i inclusiva de l’infant/adolescent participant amb dependència i discapacitat a les estades. Atenent a criteris educatius, tècnics i de seguretat per al benestar de l’infant  i de l’estada, si es considera que la participació no és possible o recomanable, es comunicarà al pare/mare/tutor.

Per a cada infant amb grau de dependència i/o grau de discapacitat reconegut, es podrà incorporar un/a dirigent a la ràtio de monitors del torn en concret, com a màxim. En cas de ser necessari més suport, l’ACJ podrà considerar no recomanable o no possible l’estada per l’infant.

 

11.- L’alliberació de places per anul·lacions o renúncies o ampliació de torns no suposarà en cap cas la reassignació de les places ja adjudicades.

 

12.- La detecció de reserves duplicades en un mateix torn i/o data suposarà l’anul·lació de totes dues reserves.

 

13.- Aquest programa està exempt de qualsevol altre descompte o promoció existent a la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT).

 

14.- No es retornarà cap import per anul·lació no justificada i acreditada. S’entén per motius justificats els següents:

 • Prescripció facultativa: per decisió mèdica.
 • Malaltia: per l’afecció d’una malaltia que no permeti la participació a l’estada.
 • Accident: per l’afectació d’un dany o lesió que no permeti la participació a l’estada.
 • Pèrdua del lloc de treball existent: per haver perdut la feina i trobar-se a l’atur el pare, mare o tutor.

 

Els imports retornats per anul·lació variaran segons la data d’avís, la data d’entrada, els motius exposats i les obligacions contractuals ja establertes des de l’alberg en la data d’avís. Es descomptarà un mínim de 10 € en concepte de despeses de gestió.

 

15.- La participació en aquest programa no requereix la utilització del carnet d’alberguista.

 

16.- Els albergs són allotjaments pensats per desenvolupar-hi diferents tipus d’estada que tinguin la convivència com a objectiu principal. Són instal·lacions adequades pel temps de lleure, per compartir espais i petites tasques i conviure amb d’altres famílies, joves, escoles i entitats sempre complint l’article 16 del Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

 

17.- La participació en aquest programa suposa l’acceptació de les condicions generals i el reglament intern de cada alberg, mitjançant el qual es regulen els horaris dels àpats, la neteja d’espais propis i el silenci nocturn, entre d’altres aspectes orientats a afavorir la convivència.

 

18.- Les famílies o responsables legals dels menors assumeixen la total responsabilitat econòmica i jurídica dels participants en el programa.

 

19.- L’ACJ disposa d’un Protocol d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. En cas d’al·lèrgia o intolerància alimentària del participant cal informar‑ne mitjançant la fitxa d’autorització de l’activitat que es lliura un cop formalitzada la inscripció. Per tal d’acreditar‑ne la veracitat, cal adjuntar la documentació que s’hi demana i enviar-la a l’alberg conjuntament amb la resta de documentació de la inscripció amb la suficient antelació, segon el tipus d’al·lèrgia o intolerància, per tal de poder elaborar la dieta adequada i, en tot cas, com a molt tard:

 • En el cas d’al·lèrgies comunes (gluten, fruits secs, lactosa, ou, peix, llegums, marisc i proteïna de llet de vaca): 10 dies abans de l’inici de l’estada.
 • En el cas de les al·lèrgies no comunes: 15 dies, abans de l’inici de l’estada.
 • En cas de risc de patir una reacció anafilàctica, cal que el pare/mare/tutor trameti un pla d’actuació avalat per un facultatiu amb una antelació mínima de 15 dies, abans de l’inici de l’estada.

Si no es compleixen aquests terminis, la reserva pot ser denegada.

 

20.- Com és pertinent, «L’estiu és teu» té un Reglament de règim intern que cal que els participants coneguin i tinguin present en tot moment. Aquest reglament, que serà interpretat per la Direcció de l’Agència Catalana de la Joventut, contempla tres tipus de faltes: lleus, greus i molt greus, les quals seran comunicades a les famílies o responsables legals dels menors.

 

Molt greus:

 • Acumulació de dues faltes greus
 • Agressions físiques
 • Cometre assetjament
 • Consumir begudes alcohòliques o fumar
 • Consumir drogues
 • Escapar-se
 • Robar
 • Posar en perill la seguretat de l’activitat, de l’alberg o de persones

 

Greus:

 • Acumulació de dues faltes lleus
 • Malmetre el mobiliari de la instal·lació
 • Falta de respecte al personal de la instal·lació / monitors / companys
 • Amagar informació mèdica de rellevància
 • No seguir els paràmetres de seguretat establerts

 

Lleus:

 • No respectar el descans de la resta d’estadants
 • No mantenir ordre a l’habitació
 • No desenvolupar les tasques assignades pels monitors
 • No participar de manera activa a les classes, tallers o activitats
 • Portar el mòbil en torns en els quals no està permès (consulteu documentació de l’estada)

En el cas d’expulsió per acumulació de faltes greus o per una falta molt greu, el participant expulsat no tindrà permesa la participació al programa en cap altre torn del mateix any i del següent.

 

En cap cas l’expulsió d’un participant comportarà el retorn de cap dels imports pagats (bestreta o cost total de l’estada). Els pares o tutors són responsables de recollir el participant de l’estada. Les despeses originades en cas d’expulsió seran a càrrec dels familiars o tutors dels menors.

 

21.- Si és el cas, els danys causats a la instal·lació durant l’estada seran avaluats per la Direcció de l’alberg i s’hauran d’abonar a l'acte. Si són detectats amb posterioritat, s’emetrà una factura i s’enviarà al responsable del menor.

 

22.- L’Agència Catalana de la Joventut ha inspeccionat cadascun dels albergs que formen la Xarxa Jove d’Albergs Socials de Catalunya. La informació i les descripcions contingudes en els diferents canals informatius de l’ACJ s’ofereixen de bona fe. Tanmateix, l’ACJ no es responsabilitza de l’exhaustivitat, exactitud, fiabilitat, vigència i absència d’errors en les descripcions i la informació esmentades.

 

23.- En cas que l’usuari vulgui formular alguna queixa, els albergs disposen de fulls de reclamacions.

 

24.- L’ACJ es reserva el dret de modificar, anul·lar o ampliar qualsevol aspecte relacionat amb els albergs, les places i els torns del programa sense que això suposi reassignació de places.

 

25. – Informació sobre protecció de dades:

Responsable del tractament: Agència Catalana de la Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Finalitat: La finalitat és la gestió de les dades de les persones participants en els programes «L’estiu és teu» i camps de treball.

Legitimació: Consentiment de l'interessat.

Destinataris: Les dades no es cediran a tercers.

Les empreses adjudicatàries del servei d’organització i realització de les estades seran encarregades del tractament de les dades.

Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a l’Agència Catalana de la Joventut per correu postal (Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dpo.acjoventut@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). Més informació al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-de-dades/