Funcionament de les colònies escolars en el marc de la pandèmia per COVID-19

 

El lleure educatiu, en què s’inclouen les colònies i les sortides escolars, constitueix un element d’impacte positiu en el desenvolupament cognitiu i social d’infants i adolescents.

 

Atesa la seva importància en l’àmbit escolar, el 5 d’octubre d’enguany es va aprovar el Pla sectorial: Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolarsLes indicacions que s’hi descriuen són la base a partir de la qual hem adaptat, des de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT), les colònies escolars amb l’objectiu de minimitzar el risc de contagi.

 

Les mesures preventives es concreten en aquests punts:

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS

 

 • Les colònies s’organitzaran en grups constants de convivència, que coincidiran amb els grups de convivència estable definits per l’activitat lectiva.
 • Es promouran especialment les activitats a l’exterior i les que no facin necessària la proximitat i el contacte físic entre els participants

ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS

MENJADOR

Menjador 

 • El servei de menjador dels albergs s’organitzarà de la mateixa manera que als centres educatius
HABITACIONS

Habitacions

 • Es prioritzarà que els alumnes d’un mateix grup estable comparteixin habitació.
ACTIVITATS

Activitat

 • Cada grup estable disposarà d’un espai diferent per activitat, tant a l’interior com a l’exterior.

DESPLAÇAMENTS

VIATGES
 • Els circuits, les entrades i les sortides dels espais seran diferents per a cada grup. En cas contrari, caldrà controlar que aquests grups no coincideixin al mateix moment.

ÚS DE MASCARETES

MASCARETES
 • Atenent la situació epidemiològica del moment, serà obligatori l’ús de la mascareta encara que es compleixi la distància de seguretat. Així doncs, dins dels grups constants, durant el transcurs de les activitats l’ús de la mascareta s’ajustarà a les condicions que apliqui en cada moment el centre educatiu.

GESTIÓ DE CASOS

GESTIÓ CASOS
 • El centre educatiu haurà d’aportar a l’alberg la declaració responsable signada que us haurem fet arribar prèviament.
TEMPERATURA
 • La presa de temperatura. L’alberg us facilitarà un termòmetre frontal.
HOSPITAL
 • Si es detectés algun símptoma, se seguirà el procediment establert pel Departament d’Educació. L’alberg disposa d’un espai d’infermeria per a aquests casos.

PLA D’HIGIENE I DE DESINFECCIÓ

DESINFECCIÓ
 • Els albergs estan adaptats a la normativa de tots els protocols de neteja, alimentació i emergència, i disposen d’un pla de neteja i desinfecció que s’adequa als espais i als usos corresponents.