Mesures sobre la Covid-19 a les colònies

Hi ha experiències que mai s’obliden. Fer un nou millor amic i retrobar-se amb els vells després de molt de temps. Aprendre coses completament noves i descobrir que eres molt més valent i fort del que pensaves. Totes són experiències que els infants i joves mereixen viure als casals, colònies i campaments aquest estiu.

Coneix aquí les mesures de seguretat per a aquest estiu 2020 i la informació pràctica necessària a l’hora d’apuntar els infants i joves a l’Estiu és teu.

 

Nota important: S’entén que totes les distàncies de seguretat de 2 metres que estableixen els protocols, les guies i els models publicats per la Direció General de Joventut abans de l’11 de juny fan referència a la nova distància de seguretat d’1,5 metres que recull el capítol II del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny.

Adaptació del calendari de torns als albergs

S’ha adaptat el calendari de torns per garantir que les activitats i els albergs compleixin les mesures de protecció per a les activitats de lleure educatiu per a l’estiu 2020.

Des de casa:

Els infants i els i les joves participants a les colònies del programa L’estiu és teu! han de complir alguns requisits per preservar la salut del grup i de la comunitat com ara els següents:

  • Absència de simptomatologia de la COVID-19.
  • No ser convivents o tenir contacte estret amb persones amb prova positiva confirmada de la COVID-19, o simptomatologia compatible, en els 14 dies anteriors a l’inici de les colònies.  
  • Altament recomanable tenir el calendari de vacunacions actualitzat.
Declaració responsable

Declaració responsable

Cada família, juntament amb el formulari d’inscripció, ha de signar una declaració responsable conforme: 

  • L’infant o el i la jove reuneixen els requisits de salut. 
  • En qualitat de tutor/a legal, la persona que el signa coneix el context de pandèmia actual i les circumstàncies i el risc que comporta. 
  • Es compromet a portar el material que es demana en el full d’informació de cadascun dels torns i a complir les recomanacions que s’hi explicitin. 

A l'alberg:

Entrades i sortides

Entrades i sortides dels torns 

Les entrades i sortides dels torns s’han de fer de manera esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat. 

Sales i espais

Sales i espais adequats

Els albergs disposen de sales i espais per desenvolupar les activitats amb prou espai tant interior com exterior.

En tot moment s’ha de vetllar en l’espai on es fa l’activitat que es disposa de 4 m2 de distància per participant. 

Espais ventilats

Espais ventilats, nets i higienitzats

Els espais interiors s’han de ventilar tres vegades al dia un mínim de 10 minuts. A més a més de la ventilació quan comenci la jornada i quan s’acabi. S’han d’intensificar la neteja i la desinfecció de les superfícies i els espais.s.

Habitacions baixa ocupació

Habitacions amb baixa ocupació

Habitacions amb 2 m de distància entre les persones participants, que sempre han de formar del mateix grup de convivència

Cal fer el rentat dels llençols, coixineres, i altres elements a 60 graus.

 

Menjador

Menjador

S’han de revisar tots els menjadors per poder donar el servei d’àpats amb les mesures indicades i les distàncies entre els participants.

Punts rentat

Punts de rentat i dispensadors de solució hidroalcohòlica

Hi ha d’haver sabó en un dosificador disponible en els espais on hi hagi rentamans. S’ha de garantir l’existència de punts de rentat suficients per als grups de convivència.

Hi ha d’haver dispensadors de solució hidroalcohòlica al menjador, a l’entrada de les sales, a l’entrada de l’alberg i en altres punts de concurrència.

Pla aïllament

Pla d’aïllament

L’alberg ha de disposar d’un pla d’aïllament que s’activarà en el cas que es produeixi la necessitat d’aïllament d’una o més persones. Aquest pla incorpora la coordinació amb Salut pública i la comunicació amb les famílies.

Durant les activitats:

Distància

La distància física en cap cas ha de comportar una distància emocional i social.

Caldrà mantenir la distància física recomanada per prevenir el contagi. Per això és més necessari que mai l'acompanyament emocional i social per apropar-nos.  

Distància activitat

Activitats adaptades

S’han revisat totes les activitats programades per donar compliment a les mesures que estableix Salut pública.

Educació en salut

Activitats de cultura de la salut

Es programen activitats per treballar hàbits saludables i de prevenció. El fet quotidià esdevé l’eix educatiu dels hàbits d’higiene i salut.

Grups menys de 10 persones

Grups de convivència de 10 infants o joves

Cal treballar en petits grups de convivència d’un màxim de 10 participants.

Activitats aire lliure

Preferència per les activitats a l’aire lliure

La programació d’activitats dona prioritat a activitats en els espais exteriors de l’alberg i a l’aire lliure, així com la descoberta d’espais naturals.

Per als equips de monitors:

Responsable higiene

Tots els torns han de tenir un o una responsable d’higiene i salut amb formació de la Direcció General de Joventut en coordinació amb el Departament de Salut. 

Formació especifica

Formació específica 

L’equip de monitors ha d’estar familiaritzat amb els símptomes de la COVID-19 i les mesures necessàries per dur a terme les activitats

El material:

Ús mascaretes

L’ús de mascaretes:  

L’ús de mascaretes serà obligatori en: 

  • El transport dels participants a les activitats.
  • Les cures i atencions que requereixin una proximitat inferior a 2 m.

Per al personal diferent de l’equip dirigent quan entri en contacte amb els grups (amb distància de seguretat o sense).

Neteja

Registres de neteja dels materials 

S’han de dur a terme registres de neteja dels diferents materials utilitzats i dels productes que es fan servir per fer-ho. 

Neteja material

Material dels monitors

Els monitors han de dur solucions hidroalcohòliques desinfectants en cas que sigui necessari fer-les servir. 

La comunicació i la informació:

Comunicació entre els monitors

Protocols de comunicació entre l’equip de dirigents i Salut pública

Els dirigents responsables de seguretat i higiene han de ser coneixedors dels protocols existents.

Coordinació amb les àrees bàsiques de salut pròximes a la instal·lació.

Protocols de seguiment

Registres diaris de comprovació dels símptomes dels participants 

Durant les activitats quotidianes es treballaran rutines per comprovar la salut dels infants o adolescents. 

Cada monitor de referència del grup de convivència ha de portar un registre de comprovació de la salut.

Com s’actuarà en casos sospitosos COVID-19

En el cas que un participant presenti símptomes compatibles, s’informarà a la família. Aquesta haurà de venir-lo a buscar a l’estada i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària de referència per tal que l’infant o jove sigui valorat. Si es manté la sospita de COVID-19, probablement se li realitzarà el test. Si no es pogués fer, aleshores caldria que el participant es quedés a casa en quarantena durant 14 dies. En cas que, després de la valoració mèdica, es consideri que la febre té un altre origen, s’aconsella que el participant hagi estat 24 hores sense febre abans de reincorporar-se a l’activitat.

Si el Departament de Salut no indica el contrari, el grup de convivència del cas sospitós continuarà l’estada evitant el contacte amb la resta de grups fins que arribi la confirmació que el resultat ha estat negatiu. S’informarà telefònicament a les famílies dels infants de la unitat de convivència.